logo
Prawo miejscowe
Spos贸b stanowienia akt贸w publicznoprawnych

Na podstawie upowa偶nie艅 ustawowych gminie przys艂uguje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowi膮zuj膮cych na obszarze gminy. Na podstawie ustawy o samorz膮dzie gminnym organy gminy, to jest Rada Gminy i Wójt, mog膮 wydawa膰 akty prawa miejscowego w zakresie: 1) wewn臋trznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, 2) organizacji urz臋dów i instytucji gminnych, 3) zasad zarz膮du mieniem gminy, 4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej. W zakresie nieuregulowanym w odr臋bnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowi膮zuj膮cych Rada Gminy mo偶e wydawa膰 przepisy porz膮dkowe, je偶eli jest to niezb臋dne dla ochrony 偶ycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porz膮dku, spokoju i bezpiecze艅stwa publicznego. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwa艂y. W przypadku niecierpi膮cym zw艂oki przepisy porz膮dkowe mo偶e wyda膰 Wójt, w formie zarz膮dzenia. Zarz膮dzenie porz膮dkowe Wójta podlega zatwierdzeniu na najbli偶szej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia b膮d藕 nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbli偶szej sesji Rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarz膮dzenia Rada Gminy okre艣la termin utraty jego mocy obowi膮zuj膮cej. Wójt przesy艂a przepisy porz膮dkowe do wiadomo艣ci wójtom s膮siednich gmin i staro艣cie powiatu, w którym le偶y gmina, nast臋pnego dnia po ich ustanowieniu. Wójt wydaje zarz膮dzenia na podstawie upowa偶nie艅 ustawowych oraz w celu uregulowania spraw, które nie s膮 sprawami indywidualnymi z zakresu administracji publicznej. Rejestry uchwa艂 Rady Gminy oraz zarz膮dze艅 Wójta s膮 prowadzone w Urz臋dzie Gminy w Kwidzynie i znajduj膮 si臋 na stanowisku ds. organizacyjnych i samorz膮dowych.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893585