logo
Rada Gminy
Tryb dzia艂ania Rady

Tryb dzia艂ania Rady

Zgodnie z zapisami statutu:


27. Rada Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa艂 sprawy nale偶膮ce do jej kompetencji, okre艣lone w ustawie o samorz膮dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak偶e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
§ 28. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz膮cy Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz膮dku obrad;
2) ustalenie miejsca oraz daty i godziny rozpocz臋cia obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia艂ów, w tym projektów uchwa艂, dotycz膮cych poszczególnych punktów porz膮dku obrad.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porz膮dku obrad sesyjnych powiadamia si臋 radnych na pi艣mie,
najpó藕niej na 7 dni przed terminem obrad, z zastrze偶eniem § 29 ust.1 Statutu. Powiadomienia dokonuje si臋 za po艣rednictwem:
1) pocztowego operatora publicznego, listem zwyk艂ym. Termin uznaje si臋 za dotrzymany, je偶eli powiadomienie zosta艂o skutecznie nadane najpó藕niej 8 dnia przed terminem obrad;
2) poczty elektronicznej;
3) lub w inny sposób niebudz膮cy w膮tpliwo艣ci.
4. W powiadomieniu o sesji nale偶y poda膰 porz膮dek obrad, za艂膮czy膰 projekty uchwa艂 oraz inne niezb臋dne materia艂y zwi膮zane z porz膮dkiem obrad, przy czym materia艂y dotycz膮ce uchwalenia bud偶etu dostarcza si臋 radnym najpó藕niej na 14 dni przed sesj膮.
5. Terminy, o których mowa w ust.3 i 4, rozpoczynaj膮 bieg od dnia nast臋pnego po dor臋czeniu powiadomie艅 i nie obejmuj膮 dnia odbywania sesji.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy powinno by膰 podane do publicznej wiadomo艣ci poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy og艂osze艅 urz臋du gminy.
7. W przypadku niedotrzymania terminów. o których mowa w ust.3 lub 4 albo innych nieprawid艂owo艣ci w dostarczeniu radnym powiadomie艅 o sesji lub materia艂ów, Rada Gminy mo偶e wyznaczy膰 nowy termin jej odbycia, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂osów ustawowego sk艂adu Rady Gminy. Uwagi co do poprawno艣ci zwo艂ania sesji i wnioski o jej odroczenie mog膮 zg艂asza膰 radni, wy艂膮cznie w punkcie „otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno艣ci obrad”.
§ 29. 1. Wójt lub co najmniej 1/4 ustawowego sk艂adu Rady Gminy mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o zwo艂anie i odbycie sesji w ci膮gu 7 dni od dnia z艂o偶enia wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, uznaje si臋 za z艂o偶ony skutecznie, je偶eli zawiera proponowany porz膮dek obrad wraz z projektami uchwa艂 (chyba, 偶e porz膮dek nie zawiera punktów, w których maj膮 by膰 podj臋te uchwa艂y) i zosta艂 dostarczony Przewodnicz膮cemu Rady lub w Biurze Obs艂ugi Klienta w godzinach urz臋dowania.
§ 30. 1. Przed ka偶d膮 sesj膮 Przewodnicz膮cy Rady, w uzgodnieniu z Wójtem, ustala list臋 osób zaproszonych na sesj臋.
2. W sesjach Rady Gminy uczestniczy Wójt b膮d藕 jego zast臋pca oraz sekretarz i skarbnik gminy.
3. W sesjach Rady Gminy powinni uczestniczy膰 kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
podlegaj膮cych kontroli Rady Gminy oraz poszczególni pracownicy urz臋du gminy, w zakresie dzia艂ania których pozostaj膮 sprawy b臋d膮ce przedmiotem sesji.
§ 31. 1. Radny potwierdza swoj膮 obecno艣膰 na sesji i posiedzeniu komisji Rady Gminy podpisem na li艣cie obecno艣ci.
2. Radny w celu uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w zwi膮zku z udzia艂em w pracach organów gminy okazuje pracodawcy pisemne zawiadomienie, zawieraj膮ce okre艣lenie terminu sesji lub posiedzenia komisji Rady Gminy, podpisane przez Przewodnicz膮cego Rady lub przewodnicz膮cego komisji Rady Gminy.
§ 32. Wójt zapewnia Radzie Gminy obs艂ug臋 organizacyjno-techniczn膮, niezb臋dn膮 do realizacji funkcji organu stanowi膮cego Gminy, w tym przygotowywanie dokumentacji, ekspedycj臋 korespondencji oraz udost臋pnienie, wyposa偶onych w odpowiedni sprz臋t biurowy, pomieszcze艅:
1) dla potrzeb Przewodnicz膮cego Rady Gminy;
2) do odbywania spotka艅 radnych z mieszka艅cami Gminy;
3) do odbywania spotka艅 i narad radnych ( w tym sesji i posiedze艅 komisji);
4) w celu przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach dzia艂alno艣ci Rady

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893464