logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Obwieszczenia Wójta Gminy Kwidzyn
Rok 2019

OBWIESZCZENIE
Zawiadamia społeczeństwo, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Punkt zbierania odpadów (złomu) zlokalizowany w miejscowości Górki (gm. Kwidzyn), na działce nr 23/31" zostało zakończone wydaniem decyzji znak OŚiGW.6220.1.2018, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Więcej »
Obwieszczenie - OŚiGW.6220.5.2018
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,otwarciu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu surowców wtórnych i zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które planuje się realizować na dz. ew. nr 189, obręb Paczkowo, gm, Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie".
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.03.2019r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚiGW.6220.4.2018 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowice A i Rakowice B o mocy 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia"
Więcej »
Obwieszczenie OŚiGW.6220.5.2018
obwieszczenie o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - otwarcie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu surowców wtórnych i zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m. Paczkowo
Więcej »
Zawiadomienie OŚiGW.6220.2.2018
zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa -"Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów w m. Obory
Więcej »
Zawiadomienie OŚiGW.6220.2.2018
zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia RDOŚ Gdańsk, PGWWP RZGW Gdańsk oraz o wystąpieniu o wydanie opinii odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia do PPIS Kwidzyn -"Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów w m. Obory
Więcej »
OBWIESZCZENIE OŚiGW.6220.2.2018
obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz o wystąpieniu o wydanie opinii odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5.09.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia OŚiGW.6220.5.2018
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2.10.2019 r.
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - budowa farmy fotowoltaicznej "Kwidzyn Solar Park" w m. Kamionka
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24.10.2019 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Korzeniewo, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24.10.2019 r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Korzeniewo, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administacyjnego z dnia 4.12.2019r.
o budowie kanalizacji sanitarnej w Piekarskim Młynie, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Budowa kanalizacji sanitarnej w Piekarskim Młynie, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.12.2019r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baldram, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie, na działkach oznaczonych numerami działek 111/34, 111/35, 111/36
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.12.2019r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baldram, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie, na działkach oznaczonych numerami działek 111/34, 111/35, 111/36
Więcej »
Obwieszczenie OŚiGO.I.6220.3.2019
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Korzeniewo"
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338