logo
Informacje ogólne
Informacje nieudostępnione

Dostęp do informacji publicznych niepublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z 2001r. z późn.zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego w formie przez niego wskazanej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy w terminie 14 dni powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337