logo
Rada Gminy
Tryb działania Rady

Tryb działania Rady

Zgodnie z zapisami statutu:


27. Rada Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
§ 28. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie miejsca oraz daty i godziny rozpoczęcia obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych na piśmie,
najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, z zastrzeżeniem § 29 ust.1 Statutu. Powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem:
1) pocztowego operatora publicznego, listem zwykłym. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli powiadomienie zostało skutecznie nadane najpóźniej 8 dnia przed terminem obrad;
2) poczty elektronicznej;
3) lub w inny sposób niebudzący wątpliwości.
4. W powiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad, załączyć projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad, przy czym materiały dotyczące uchwalenia budżetu dostarcza się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
5. Terminy, o których mowa w ust.3 i 4, rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy powinno być podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
7. W przypadku niedotrzymania terminów. o których mowa w ust.3 lub 4 albo innych nieprawidłowości w dostarczeniu radnym powiadomień o sesji lub materiałów, Rada Gminy może wyznaczyć nowy termin jej odbycia, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Uwagi co do poprawności zwołania sesji i wnioski o jej odroczenie mogą zgłaszać radni, wyłącznie w punkcie „otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad”.
§ 29. 1. Wójt lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy może złożyć wniosek o zwołanie i odbycie sesji w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, uznaje się za złożony skutecznie, jeżeli zawiera proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał (chyba, że porządek nie zawiera punktów, w których mają być podjęte uchwały) i został dostarczony Przewodniczącemu Rady lub w Biurze Obsługi Klienta w godzinach urzędowania.
§ 30. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, w uzgodnieniu z Wójtem, ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady Gminy uczestniczy Wójt bądź jego zastępca oraz sekretarz i skarbnik gminy.
3. W sesjach Rady Gminy powinni uczestniczyć kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
podlegających kontroli Rady Gminy oraz poszczególni pracownicy urzędu gminy, w zakresie działania których pozostają sprawy będące przedmiotem sesji.
§ 31. 1. Radny potwierdza swoją obecność na sesji i posiedzeniu komisji Rady Gminy podpisem na liście obecności.
2. Radny w celu uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w związku z udziałem w pracach organów gminy okazuje pracodawcy pisemne zawiadomienie, zawierające określenie terminu sesji lub posiedzenia komisji Rady Gminy, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji Rady Gminy.
§ 32. Wójt zapewnia Radzie Gminy obsługę organizacyjno-techniczną, niezbędną do realizacji funkcji organu stanowiącego Gminy, w tym przygotowywanie dokumentacji, ekspedycję korespondencji oraz udostępnienie, wyposażonych w odpowiedni sprzęt biurowy, pomieszczeń:
1) dla potrzeb Przewodniczącego Rady Gminy;
2) do odbywania spotkań radnych z mieszkańcami Gminy;
3) do odbywania spotkań i narad radnych ( w tym sesji i posiedzeń komisji);
4) w celu przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach działalności Rady

Więcej »licznik odwiedzin: 13865337