logo
Prawo miejscowe
Uchwały Rady 2002 - 2006

Uchwała Nr III/13/06
w sprawie nadania nazwy ulica "Piękna" oraz ulica "Miła" drogom wewnętrznym położonym w Rakowcu.
Więcej »
Uchwała Nr III/12/06
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr III/11/06
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr III/10/06
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr III/9/06
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr II/8/06
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta.
Więcej »
Uchwała Nr II/7/06
w sprawie nadania nazwy "ulica Wspólna" drodze wewnętrznej położonej w Rakowcu.
Więcej »
Uchwała Nr II/6/06
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia należności podatku rolnego na rok podatkowy 2007 na terenie gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr II/5a/06
zmieniająca uchwałę Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2006.
Więcej »
Uchwala Nr I/5/06
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwala Nr I/4/06
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn i określenia przedmiotu ich działania
Więcej »
Uchwała Nr I/3/06
w sprawie wybory wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr I/2/06
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr I/1/06
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/271/06
w sprawie przyjęcia programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2006 – 2007
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/270/06
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/269/06
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Baldram.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/268/06
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rakowiec.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/267/06
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/266/06
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kwidzyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/265/06
zmieniająca uchwałę Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2006.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/264/06
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/263/06
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Sekretarza Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/262/06
zmieniająca uchwałę Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/261/06
w sprawie określenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu służących do naliczania kosztów podróży służbowych realizowanych przez radnych Gminy Kwidzyn pojazdami samochodowymi niebędącymi własnością gminy.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/260/06
zmieniająca uchwałę Nr XXXV/248/06 z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/259/06
w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów oraz akcji przez Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/258/06
w sprawie przystąpienia do Spółki z o.o. Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny z siedzibą w Górkach
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/257/06
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/256/06
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 328/1, 328/2, 328/3 i 328/4 w miejscowości Gilwa Mała, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/255/06
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dankowo w gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/254/06
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/253/06
w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do rady gminy w każdym okręgu na terenie gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/252/06
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka obecnej drogi krajowej nr 90 od granicy z miastem Kwidzyn na Kanale Palemona do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 588 Opalenie – Grabowo – Mareza.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/251/06
w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/250/06
w sprawie nadania nazwy "ulica Sportowa" drodze wewnętrznej w Korzeniewie
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/249/06
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na cele publiczne na rzecz Skarbu Państwa
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/248/06
w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/247/06
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/246/06
w sprawie określania zasad wnoszenia i zbywania udziałów oraz akcji przez Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/245/06
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/244/06
zmieniająca uchwałę Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/243/06
w sprawie przystąpienia do działań zmierzających do organizacji oraz przeprowadzenia w roku 2007 obchodów „Roku Dolnego Powiśla”.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/242/06
w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu kwidzyńskiego dotyczącego organizacji „VI Dożynek Powiatowych” w roku 2006.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/241/06
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/240/06
w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/239/06
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dwóch udziałów w Przedsiębiorstwie Naprawczo - Produkcyjnym ExPOM Spółka z o.o.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/238/06
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości za ustaloną cenę.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/237/06
w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/236/06
w sprawie nadania nazwy „ulica Kwiatowa” drodze wewnętrznej w Marezie
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/235/06
w sprawie nadania nazwy „ulica Widokowa” drodze wewnętrznej w Rozpędzinach
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/234/06
zmieniająca uchwałę Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/233/06
zmieniająca uchwałę Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/232/06
w sprawie określenia zasad używania i ochrony herbu i flagi Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/231/06
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/230/06
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn w 2005r. i udzielenia Wójtowi absolutorium
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/229/06
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Górki
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/228/06
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Pastwa
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/227/06
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Rakowcu
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/226/06
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Gurczu
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/225/06
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rozpędzinach
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/224/06
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonych numerami działek: 187, 189, 190, 191, 192 położonych w obrębie geodezyjnym Rozpędziny
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/ 223/06
w sprawie przystąpienia do Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/222/06
zmieniająca uchwałę Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/221/06
w sprawie zaopiniowania Projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/220/06
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/219/06
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/218/06
w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami wszystkich sołectw w gminie Kwidzyn w sprawie nadania nowych statutów sołectwom.
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/217/06
w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Nowy Dwór
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/216/06
w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/215/06
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organu do tego uprawnionego
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/214/06
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowane wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2006 dochodach budżetu gminy.
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/213/06
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki
Więcej »
Uchwała Nr XXX/212/06
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXX/211/06
w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/210/05
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Józefa Babiszaka na działalność Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/209/05
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/208/05
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/207/05
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/206/05
w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/205/05
zmieniająca uchwałę Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/204/05
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/203/05
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/202/05
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/201/05
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/200/05
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/199/05
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/198/05
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/197/05
w sprawie podjęcia zobowiązań finansowych na realizację inwestycji pn. Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/196/05
zmieniająca uchwałę Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/195/05
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Rozpędzinach i Rakowcu
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/194/05
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/193/05
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/192/05
w sprawie zaopiniowania projektu listy obszarów Natura 2000
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/191/05
w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów za ochronne
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/190/05
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Marezie
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/189/05
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/188/05
zmieniająca uchwałę Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/187/05
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Brachlewie
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/186/05
w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów za ochronne
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/185/05
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rakowiec
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/184/05
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/183/05
zmieniająca uchwałę Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XXV/182/05
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2006
Więcej »
Uchwała Nr XXV/181/05
zmieniająca uchwałę Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/180/05
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Lipiankach
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/179/05
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębbie geodezyjnym Dankowo
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/178/05
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2006
Więcej »
Uchwała nr XXIV/177/05
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Korzeniewo na lata 2002 - 2012
Więcej »
Uchwała nr XXIV/176/05
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Rakowiec na lata 2005 - 2015
Więcej »
Uchwała nr XXIV/175/05
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Mareza na lata 2005 2015
Więcej »
Uchwała nr XXIV/174/05
zmieniająca uchwałę Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/173/05
w sprawie określenia zasad zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Naprawczo – Produkcyjnym ExPOM Spółka z o.o.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/172/05
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali ich najemcom
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/171/05
w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/170/05
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/169/05
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Więcej »
Uchwała Nr XXII/168/05
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kwidzyn i Rakowiec
Więcej »
Uchwała Nr XXII/167/05
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
Więcej »
Uchwała Nr XXII/166/05
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Szalwinek
Więcej »
Uchwała Nr XXII/165/05
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXII/164/05
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXII/163/05
w sprawie upoważnienia Wójta do wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/162/05
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2005 dochodach budżetu gminy
Więcej »
Uchwała Nr XXII/161/05
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XXII/160/05
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn w 2004 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium
Więcej »
Uchwała Nr XXII/159/05
w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II
Więcej »
Uchwała Nr XXI/158/05
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu przeznaczonego dla potrzeb działalności gospodarczej związanej z eksploatacją złóż i kopalin na terenie wsi Kamionka
Więcej »
Uchwała Nr XXI/157/05
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rakowiec.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/156/05
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXI/155/05
w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Szalwinek dotyczących zmiany nazwy miejscowości
Więcej »
Uchwała Nr XXI/154/05
w sprawie przystąpienia Gminy Kwidzyn do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kwidzyńskiej „LIWA
Więcej »
Uchwała Nr XXI/153/05
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXI/152/05
w sprawie podjęcia zobowiązań finansowych przy budowie Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/151/05
w sprawie budżetu gminy na rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/150/05
zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Kwidzyn oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Więcej »
Uchwała Nr XX/149/05
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XX/148/05
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na cele publiczne na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XX/147/05
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XX/146/05
w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Wsi Korzeniewo
Więcej »
Uchwała Nr XX/145/05
w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Wsi Rakowiec
Więcej »
Uchwała Nr XX/144/05
w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Wsi Ośno
Więcej »
Uchwała Nr XX/143/05
w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Wsi Mareza
Więcej »
Uchwała Nr XX/142/05
o przystąpieniu do realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” działanie Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie sołectw Korzeniewo, Mareza, Ośno i Rakowiec
Więcej »
Uchwała Nr XX/141/05
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn dla działek nr 303/2, 139 i 143/2 w miejscowości Gilwa Mała
Więcej »
Uchwała Nr XX/140/05
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu przeznaczonego dla potrzeb działalności gospodarczej związanej z eksploatacją złóż i kopalin na terenie wsi Kamionka
Więcej »
Uchwała Nr XX/139/05
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rakowiec
Więcej »
Uchwała Nr XX/138/05
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rakowiec
Więcej »
Uchwała Nr XX/137/05
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek i poboru opłaty targowej na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XX/136/05
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XX/135/05
w sprawie organizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XX/134/05
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Więcej »
Uchwała Nr XIX/133/04
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004
Więcej »
Uchwała Nr XIX/132/04
w sprawie nadania nazw ulicom w Rakowcu
Więcej »
Uchwała Nr XIX/131/04
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XIX/130/04
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe
Więcej »
Uchwała Nr XIX/129/04
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/128/04
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/127/04
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/126/04
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/125/04
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/124/04
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc doraźną albo okresową w postaci jednego gorącego posiłku
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/123/04
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/122/04
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku 2005
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/121/04
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/120/04
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/119/04
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/118/04
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/117/04
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/116/04
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/115/04
w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły lub przedszkola
Więcej »
Uchwała Nr XVII/114/04
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Rakowiec na Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XVII/113/04
w sprawie akceptacji Planu Odnowy Wsi Korzeniewo
Więcej »
Uchwała Nr XVII/112/04
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XVII/111/04
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XVII/110/04
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na cele publiczne Gminy Miasta Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/109/04
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego oraz zasad powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Uchwała Nr XVII/108/04
w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
Więcej »
Uchwała Nr XVI/107/04
w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Więcej »
Uchwała Nr XVI/106/04
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki
Więcej »
Uchwała Nr XVI/105/04
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004
Więcej »
Uchwała Nr XVI/104/04
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2004 – 2006
Więcej »
Uchwała Nr XV/103/04
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XV/102/04
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004
Więcej »
Uchwała Nr XV/101/04
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2004-2010.
Więcej »
Uchwała Nr XV/100/04
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 – 2010.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/99/04
w sprawie ustalania stawek oprocentowania przy zbywaniu nieruchomości gminnych
Więcej »
Uchwała Nr XIV/98/04
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XIII/97/04
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
Więcej »
Uchwała Nr XIII/96/04
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom
Więcej »
Uchwała Nr XIII/95/04
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XIII/94/04
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na cele publiczne na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego
Więcej »
Uchwała Nr XIII/93/04
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Więcej »
Uchwała Nr XIII/92/04
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn w 2003 r. i udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium za 2003 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XII/91/04
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XII/90/04
w sprawie ustalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2004
Więcej »
Uchwała Nr XII/88/04
w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Kwidzyn oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Więcej »
Uchwała Nr XII/87/04
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu
Więcej »
Uchwała Nr XII/86/04
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004
Więcej »
Uchwała Nr XI/85/03
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XI/84/03
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
Więcej »
Uchwała Nr XI/83/03
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, które Wójt może zaciągnąć w roku budżetowym 2004
Więcej »
Uchwała Nr XI/82/03
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004
Więcej »
Uchwała Nr XI/81/03
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003
Więcej »
Uchwała Nr X/79/03
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr X/78/03
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr X/77/03
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
Więcej »
Uchwała Nr X/76/03
w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności podatku od posiadania psów, a ponadto zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr X/75/03
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr X/74/03
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
Więcej »
Uchwała Nr X/73/03
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki
Więcej »
Uchwała Nr X/72/03
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003
Więcej »
Uchwała Nr X/71/03
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr IX/70/03
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr IX/69/03
w sprawie nadania nazw ulicom w Rakowcu
Więcej »
Uchwała Nr IX/68/03
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki
Więcej »
Uchwała Nr IX/67/03
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rakowiec
Więcej »
Uchwała Nr IX/66/03
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2004 – 2010
Więcej »
Uchwała Nr IX/65/03
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr IX/64/03
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003
Więcej »
Uchwała Nr IX/63/03
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie i Sądu Okręgowego w Gdańsku
Więcej »
Uchwała Nr IX/62/03
w sprawie regulaminu wyboru ławników do sądu rejonowego i sądu okręgowego
Więcej »
Uchwała Nr VIII/61/03
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na cele publiczne na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
Więcej »
Uchwała Nr VIII/60/03
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr VIII/59/03
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr VIII/58/03
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu przeznaczonego dla potrzeb działalności gospodarczej związanej z eksploatacją złóż i kopalin na terenie wsi Kamionka
Więcej »
Uchwała Nr VIII/57/03
w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Więcej »
Uchwała Nr VIII/56/03
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr VIII/55/03
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr VIII/54/03
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003
Więcej »
Uchwała Nr VII/53/03
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr VII/52/03
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr VII/51/03
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr VII/50/03
w sprawie wystąpienia Gminy Kwidzyn ze Związku Międzygminnego pod nazwą Towarzystwo Turystyczne „LIWA”
Więcej »
Uchwała Nr VII/49/03
w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Wsi Pawlice
Więcej »
Uchwała Nr VII/48/03
o przystąpieniu do realizacji Pomorskiego Programu Odnowy Wsi i o wysokości udziału środków własnych Gminy
Więcej »
Uchwała Nr VII/47/03
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr VII/46/03
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr VII/45/03
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Gminnego Zespołu Kultury, Sportu i Turystyki” Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr VII/44/03
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003
Więcej »
Uchwała Nr VI/43/03
w sprawie podjęcia zobowiązań finansowych przy budowie Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej.
Więcej »
Uchwała Nr VI/42/03
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr VI/41/03
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr VI/40/03
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr VI/39/03
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr VI/38/03
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2002r. i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2002 rok.
Więcej »
Uchwała Nr V/37/03
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr V/36/03
w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.
Więcej »
Uchwała Nr V/35/03
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr V/34/03
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr V/33/03
w sprawie utworzenia instytucji kultury „Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn”
Więcej »
Uchwała Nr V/32/03
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie”
Więcej »
Uchwała Nr V/31/03
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Gminnego Zespołu Kultury, Sportu i Turystyki” Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr V/30/03
w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia placówki doskonalenia nauczycieli pod nazwą „Akademia Umiejętności Pedagogicznych”
Więcej »
Uchwała Nr V/29/03
w sprawie zasad zwrotu, w części, lub w całości, wydatków poniesionych na przyznany posiłek w 2003r. uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr V/28/03
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003
Więcej »
Uchwała Nr IV/27/02
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XVII/72/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r.
Więcej »
Uchwała Nr III/26/02
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach w gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr III/25/02
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003
Więcej »
Uchwała Nr III/24/02
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002
Więcej »
Uchwała Nr III/23/02
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr II/22/02
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr II/21/02
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr II/20/02
w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr II/19/02
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
Więcej »
Uchwała Nr II/18/02
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Więcej »
Uchwała Nr II/17/02
w sprawie powołania Sekretarza Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr II/16/02
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Więcej »
Uchwała Nr II/15/02
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
Więcej »
Uchwała Nr II/14/02
w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności podatku od posiadania psów, a ponadto zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień od tego podatku
Więcej »
Uchwała Nr II/13/02
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
Więcej »
Uchwała Nr II/12/02
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Więcej »
Uchwała Nr II/11/02
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr II/10/02
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
Więcej »
Uchwała Nr II/9/02
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002
Więcej »
Uchwała Nr II/8/02
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dankowo
Więcej »
Uchwała Nr II/7/02
w sprawie rozpatrzenia pisma Pana Mieczysława Guziewicza i Zygmunta Guziewicza zamieszkałych w Marezie, ul. Polna 85
Więcej »
Uchwała Nr I/6/02
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr I/5/02
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn i określenia przedmiotu ich działania
Więcej »
Uchwała Nr I/4/02
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr I/3/02
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr I/2/02
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr I/1/02
w sprawie ustalenia regulaminu wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337