logo
Prawo miejscowe
Uchwały Rady 2007 - 2010

Uchwała Nr II/9/10
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr II/8/10
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr II/7/10
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr II/6/10
w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr II/5/10
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr I/4/10
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania
Więcej »
Uchwała Nr I/3/10
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr I/2/10
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr I/1/10
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/266/10
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf z 2010r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia do 28 lutego 2011r. na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/265/10
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/264/10
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/263/10
w sprawie określenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kwidzyn oraz dalszego z nimi postępowania
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/262/10
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 6 położonego w budynku mieszkalnym nr 4, przy ul. Grabowskiej, obręb geodezyjny Mareza, gmina Kwidzyn, numer działki 467, będącego przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/261/10
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2, położonego w Grabówku 51, gmina Kwidzyn, będącego przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/260/10
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1, położonego w Grabówku 51, gmina Kwidzyn, będącego przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/259/10
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/258/10
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/257/10
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/256/10
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/213/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/255/10
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/212/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XLII/254/10
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Kwidzyn - zarządcą dróg gminnych na terenie Gminy Kwidzyn a Burmistrzem Miasta Kwidzyn - zarządcą dróg gminnych na terenie Miasta Kwidzyna
Więcej »
Uchwała Nr XLII/253/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2011
Więcej »
Uchwała Nr XLI/252/10
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLI/251/10
w sprawie Statutu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLI/250/10
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Więcej »
Uchwała Nr XLI/249/10
w sprawie przystąpienia Gminy Kwidzyn do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z zadaniem "Droga powiatowa Kwidzyn - Trzciano - Straszewo Etap I - poprawa bezpieczeństwa poprzez remont ciągów pieszych i nawierzchni jezdnych"
Więcej »
Uchwała Nr XLI/248/10
w sprawie przystąpienia Gminy Kwidzyn do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z zadaniem "Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 532 z drogą wojewódzką nr 588 i drogą krajową nr 90 - ulice: Batalionów Chłopskich, Górna, Wiślana na terenie Miasta Kwidzyna i ulica Długa w Marezie na terenie Gminy Kwidzyn"
Więcej »
Uchwała Nr XLI/247/10
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XLI/246/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2010
Więcej »
Uchwała Nr XLI/245/10
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kwidzyn w roku budżetowym 2010
Więcej »
Uchwała Nr XL/244/10
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
Więcej »
Uchwała Nr XL/243/10
zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej hydroforni na salę tradycji kulinarnych w miejscowości Rakowiec"
Więcej »
Uchwała Nr XL/242/10
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Więcej »
Uchwała Nr XL/241/10
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia zapewniające nauczanie i wychowanie dziecka ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XL/240/10
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XL/239/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kwidzyn Gminie Słubice (powiat płocki, województwo mazowieckie) dla miejscowości Świniary w roku 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/238/10
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Lizińskiego na sposób działania Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/237/10
uchylająca uchwałę Rady Gminy Kwidzyn w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/236/10
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Janowie w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/235/10
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowcu w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/234/10
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipianki na lata 2009 - 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/233/10
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/232/10
w sprawie uchylenia uchwały określającej wysokość stawek opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/231/10
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/230/10
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/229/10
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn oraz innych informacji za pierwsze półrocze
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/228/10
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/227/10
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2009r. i udzielenia Wójtowi absolutorium
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/226/10
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Stec i Pana Stanisława Lachowicza na działalność Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/225/10
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/224/10
w sprawie przyjęcia programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2010 - 2011
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/223/10
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2010 dochodach budżetu gminy
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/222/10
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec ul. Słoneczna"
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/221/10
w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/220/10
w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/219/10
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/218/10
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/217/10
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/216/10
w sprawie uchylenia uchwały ustalającej wysokość stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/215/10
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/214/10
w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/213/09
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/212/09
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/211/09
w sprawie przyznania dotacji Fundacji "Misericordia" na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/210/09
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Tychnowach w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/209/09
w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/208/09
w sprawie zawarcia ugody administracyjnej z Województwem Pomorskim w postępowaniu administracyjnym o ustalenie wysokości odszkodowania za działki nr 18/1 oraz nr 18/2 położone w gminie Kwidzyn obręb Górki zajęte na realizację inwestycji drogowej pn: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 Kwidzyn - Prabuty - Susz - Iława z drogą powiatową Kwidzyn - Dankowo i drogą gminną Kwidzyn - Górki"
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/207/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tychnowy na lata 2009 - 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/206/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozpędziny na lata 2009 - 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/205/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Licze na lata 2009 - 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/204/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamionka na lata 2009 - 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/203/09
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kwidzyn do realizacji w 2009 roku projektu systemowego "Zainwestuj w swoją przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/202/09
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/201/09
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/200/09
zmieniająca uchwałę Nr XX/ 116/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kwidzyn do stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/199/09
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/ 140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/198/09
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Rakowcu w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/197/09
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/196/09
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/195/09
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/194/09
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/145/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/193/09
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/144/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/192/09
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/ 140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXX/191/09
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej hydroforni na salę tradycji kulinarnych w miejscowości Rakowiec".
Więcej »
Uchwała Nr XXX/190/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gurcz na lata 2009 - 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXX/189/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rakowiec na lata 2009 - 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXX/188/09
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/187/09
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola w Marezie, stanowiącej własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/186/09
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/ 140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/185/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/184/09
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola w Marezie, stanowiącej własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/183/09
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębninenie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/182/09
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/181/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pawlice na lata 2009 - 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/180/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mareza na lata 2009 - 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/179/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipianki na lata 2009 - 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/178/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Baldram na lata 2009 - 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/177/09
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/ 140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/176/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/175/09
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/174/09
w sprawie likwidacji publicznego przedszkola w Marezie
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/173/09
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/ 140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/172/09
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2008r. i udzielenia Wójtowi absolutorium
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/171/09
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2010 za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008r.
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/170/09
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2010 za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/169/09
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XXV/168/09
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2009 dochodach budżetu gminy
Więcej »
Uchwała Nr XXV/167/09
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowo
Więcej »
Uchwała Nr XXV/166/09
w sprawie uhonorowania mieszkańców Gminy Kwidzyn obchodzących jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego oraz wieloletnią rocznicę urodzin
Więcej »
Uchwała Nr XXV/165/09
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Więcej »
Uchwała Nr XXV/164/09
w sprawie przystąpienia Gminy Kwidzyn do realizacji w 2009 roku projektu systemowego Zainwestuj w swoją przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała Nr XXV/163/09
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/ 140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/162/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pawlice na lata 2009 - 2015
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/161/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mareza na lata 2009 - 2015
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/160/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipianki na lata 2009 - 2015
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/159/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Baldram na lata 2009 - 2015
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/158/09
w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2004-2010
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/157/09
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/156/09
w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do rady gminy w każdym okręgu na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/155/09
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo-Lipianki-Gniewskie Pole-Pastwa-część Janowa
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/154/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Brachlewie w budynku Nr 43, oznaczonego nr 2, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/153/09
w sprawie powzięcia zamiaru likwidacji publicznego przedszkola w Marezie
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/152/08
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/151/08
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/150/08
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 - 2011
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/149/08
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 - 2001
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/148/08
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/147/08
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/146/08
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/145/08
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/144/08
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/143/08
w sprawie przyznania dotacji Fundacji MISERICORDIA w Kwidzynie na prace remontowo konserwatorskie przy dworze w zespole dworsko parkowym w Górkach wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/142/08
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Tychnowach w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/141/08
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Rakowcu w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/140/08
w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXII/139/08
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXII/138/08
zmieniająca uchwałę Nr XIV/ 85/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XXII/137/08
zmieniająca uchwałę Nr XIV/88/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XXII/136/08
zmieniająca uchwałę Nr XIV/87/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XXII/135/08
w sprawie przystąpienia Gminy Kwidzyn do realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
Więcej »
Uchwała Nr XXI/134/08
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Adama Kaczora i Pana Zbigniewa Łuszczyńskiego na działalność Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXI/133/08
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Baldram
Więcej »
Uchwała Nr XXI/132/08
w sprawie nadania nazw ulicom w Dankowie
Więcej »
Uchwała Nr XXI/131/08
w sprawie nawiązania przez Gminę Kwidzyn przyjacielskich stosunków i współpracy z samorządem terytorialnym Sielskiej Rady Oriechowo w Rejonie Sakskim Autonomicznej Republiki Krym na Ukrainie
Więcej »
Uchwała Nr XXI/130/08
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu otrzymywanego przez członków ochotniczej straży pożarnej
Więcej »
Uchwała Nr XXI/129/08
zmieniająca uchwałę Nr XIV/ 85/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XXI/128/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryjewo
Więcej »
Uchwała Nr XXI/127/08
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XXI/126/08
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2009 na obszarze gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXI/125/08
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
Więcej »
Uchwała Nr XXI/124/08
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XX/123/08
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg na terenie gminy Kwidzyn i ustalenia ich przebiegu
Więcej »
Uchwała Nr XX/122/08
w sprawie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Korzeniewie przy ul.Łąkowej 10/1, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XX/121/08
zmieniająca uchwałę Nr XIV/ 85/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XX/120/08
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kwidzyn dla niepublicznych przedszkoli
Więcej »
Uchwała Nr XX/119/08
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XX/118/08
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Rakowcu w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XX/117/08
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Tychnowach w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XX/116/08
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kwidzyn do stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania
Więcej »
Uchwała Nr XX/115/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryjewo
Więcej »
Uchwała Nr XIX/114/08
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 - 2015.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/113/08
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola w Rakowcu, stanowiącej własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XIX/112/08
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo- Lipianki
Więcej »
Uchwała Nr XIX/111/08
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pn. Podłączenie sieci kanalizacji w Bronnie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Rakowcu
Więcej »
Uchwała Nr XIX/110/08
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2008 dochodach budżetu gminy
Więcej »
Uchwała Nr XIX/109/08
zmieniająca uchwałę Nr XIV/ 85/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/108/08
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/107/08
w sprawie nadania nazwy "ulica Storczykowa" drodze wewnętrznej w Dankowie
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/106/08
w sprawie przystąpienia Gminy Kwidzyn do Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/105/08
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/104/08
w sprawie przyjęcia programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2008 - 2009
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/103/08
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XVII/102/08
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowo cementowych z terenu Gminy Kwidzyn w roku 2008 ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Więcej »
Uchwała Nr XVII/101/08
w sprawie likwidacji publicznego przedszkola w Rakowcu.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/100/08
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2007r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/99/08
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw i rodzajów miejscowości w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XVI/98/08
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XVI/97/08
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc doraźną albo okresową w postaci jednego gorącego posiłku.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/96/08
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/95/08
w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/94/08
zmieniająca uchwałę Nr XIV/85/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/93/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
Więcej »
Uchwała Nr XVI/92/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego
Więcej »
Uchwała Nr XV/91/08
w sprawie nadania nazwy - ulica Cisowa - drodze wewnętrznej w Brachlewie
Więcej »
Uchwała Nr XV/90/08
w sprawie powzięcia zamiaru likwidacji publicznego przedszkola w Rakowcu.
Więcej »
Uchwała Nr XV/89/08
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/88/07
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/87/07
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/86/07
zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/85/07
w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/84/07
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/83/07
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/82/07
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Bedrony.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/81/07
w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kwidzyn w sprawie zmiany nazw i określeń rodzajów miejscowości na terenie Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/80/07
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/79/07
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/78/07
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/77/07
zmieniająca uchwałę Nr VI/ 28/07 z dnia 16 marca 2007r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr XII/76/07
w sprawie podziału sołectwa Mareza i utworzenia sołectwa Mareza Osiedle oraz w sprawie zmiany statutu sołectwa Mareza i nadania statutu sołectwu Mareza Osiedle.
Więcej »
Uchwała Nr XII/75/07
w sprawie zmiany granic sołectw Baldram, Kamionka i Podzamcze oraz w sprawie zmiany statutów tych sołectw.
Więcej »
Uchwała Nr XII/74/07
w sprawie przystapienia Gminy Kwidzyn do projektu Słoneczne Dachy dla Powiśla.
Więcej »
Uchwała Nr XII/73/07
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Więcej »
Uchwała Nr XII/72/07
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Więcej »
Uchwała Nr XII/71/07
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Więcej »
Uchwała Nr XII/70/07
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2008 na obszarze gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XII/69/07
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XI/68/07
w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Kwidzynie i Sądu Okręgowego w Gdańsku
Więcej »
Uchwała Nr XI/67/07
w sprawie regulaminu wyboru ławników do sądu rejonowego i sądu okręgowego
Więcej »
Uchwała Nr XI/66/07
w sprawie nadania nazwy
Więcej »
Uchwała Nr XI/65/07
zmieniająca uchwałę Nr VI/ 28/07 z dnia 16 marca 2007r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr X/64/07
w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Kwidzyn".
Więcej »
Uchwała Nr X/63/07
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących na terenie gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr X/62/07
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów Wójta Gminy Kwidzyn dla studentów, zamieszkujących na terenie gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr X/61/07
w sprawie przystapienia Gminy Kwidzyn do projektu "Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70" z zadaniem "Szlak kajakowy rzeki Liwy w powiecie kwidzyńskim".
Więcej »
Uchwała Nr X/60/07
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze.
Więcej »
Uchwała Nr X/59/07
w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr X/58/07
w sprawie opłat w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Kwidzyn, za świadczenia zapewniające nauczanie i wychowanie dziecka ponad podstawy programowe.
Więcej »
Uchwała Nr X/57/07
zmieniająca uchwałę Nr VI/ 28/07 z dnia 16 marca 2007r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr IX/56/07
w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Więcej »
Uchwała Nr IX/55/07
w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Baldram w sprawie zniesienia nazwy miejscowości Bedrony.
Więcej »
Uchwała Nr IX/54/07
w sprawie ustalenia skladów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr IX/53/07
zmieniająca uchwałę Nr IX/ 66/03 z dnia 24 października 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2010.
Więcej »
Uchwała Nr IX/52/07
w sprawie wydzielania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Więcej »
Uchwała Nr IX/51/07
w sprawie dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej »
Uchwała Nr IX/50/07
w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy Kwidzyn oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Więcej »
Uchwała Nr IX/49/07
zmieniająca uchwałę Nr VI/28/07 z dnia 16 marca 2007r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007r.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/48/07
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonych numerami działek: 187, 189, 190, 191, 192 położonych w obrębie geodezyjnym Rozpędziny.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/47/07
o zarządzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Mareza w gminie Kwidzyn w sprawie podziału sołectwa Mareza i utworzeniu sołectwa Mareza Osiedle oraz w sprawie zmiany statutu sołectwa Mareza i nadaniu statutu sołectwu Mareza Osiedle.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/46/07
w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Baldram, Kamionka i Podzamcze w gminie Kwidzyn w sprawie zmiany granic tych sołectw oraz w sprawie zmiany ich statutów.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/45/07
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kwidzyn ze Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Naprawczo Produkcyjne "ExPOM" Kwidzyn w Nowym Dworze.
Więcej »
Uchwała Nr VII/44/07
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Januszewskiej na działalność Wójta Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr VII/43/07
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr VII/42/07
w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych z terenu Gminy Kwidzyn w roku 2007 ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".
Więcej »
Uchwała Nr VII/41/07
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kwidzyn" na lata 2007 - 2010".
Więcej »
Uchwała Nr VII/40/07
zmieniająca uchwałę Nr VI/28/07 z dnia 16 marca 2007r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr VII/39/07
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2007 dochodach budżetu gminy.
Więcej »
Uchwała Nr VII/38/07
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki.
Więcej »
Uchwała Nr VII/37/07
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki.
Więcej »
Uchwała Nr VII/36/07
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn w 2006r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
Więcej »
Uchwała Nr VII/35/07
w sprawie przyjęcia pierwszego sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2010.
Więcej »
Uchwała Nr VII/34/07
w sprawie przyjęcia pierwszego raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2010.
Więcej »
Uchwała Nr VI/33/07
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr VI/32/07
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr VI/31/07
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr VI/30/07
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr VI/29/07
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr VI/28/07
w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr VI/27/07
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Malbork.
Więcej »
Uchwała Nr VI/26/07
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr VI/25/07
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr V/24/07
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Więcej »
Uchwała Nr V/23/07
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady.
Więcej »
Uchwała Nr V/22/07
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
Więcej »
Uchwała Nr V/21/07
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.
Więcej »
Uchwała Nr V/20/07
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2007 - 2013.
Więcej »
Uchwała Nr V/19/07
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn do roku 2015.
Więcej »
Uchwała Nr IV/18/07
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta.
Więcej »
Uchwała Nr IV/17/07
w sprawie zaopiniowania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej.
Więcej »
Uchwała Nr IV/16/07
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2015.
Więcej »
Uchwała Nr IV/15/07
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych pedagogów, psychologów, logopedów.
Więcej »
Uchwała Nr IV/14/07
w sprawie sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337