logo
Prawo miejscowe
Uchwały Rady 2011 - 2014

UCHWAŁA Nr IV/13/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA Nr IV/12/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA Nr IV/11/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA Nr IV/10/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Więcej »
UCHWAŁA Nr IV/9/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie pracy Komisji Stałych Rady Gminy
Więcej »
UCHWAŁA Nr IV/8/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Więcej »
UCHWAŁA Nr IV/7/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Więcej »
UCHWAŁA Nr IIII/6/14 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2015
Więcej »
UCHWAŁA Nr IIII/5/14 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
Więcej »
UCHWAŁA Nr IIII/4/14 z dnia 8 grudnia 2014
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania
Więcej »
UCHWAŁA Nr I/3/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
UCHWAŁA Nr I/2/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
UCHWAŁA Nr I/1/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
UCHWAŁA NR XLVII/276/14 z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XLVII/275/14 z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach
Więcej »
UCHWAŁA NR XLVII/274/14 z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR XLVII/273/14 z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
Więcej »
UCHWAŁA NR XLVII/272/14 z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Więcej »
UCHWAŁA NR XLVII/271/14 z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR XLVII/270/14 z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
Więcej »
UCHWAŁA NR XLVII/269/14 z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn.
Więcej »
UCHWAŁA NR XLVII/268/14 z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA NR XLVII/267/14 z dnia 24 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/266/14 z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kwidzyn a Gminą Miasta Gdańska w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/265/14 z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/264/14 z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 247022G wraz z wyłączeniem odcinka z użytkowania
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/263/14 z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie pozbawienia wybranych dróg kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/262/14 z dnia 19 września 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLV/261/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XLV/260/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XLV/259/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Damy radę!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała Nr XLV/258/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Wybierz lepszy start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała Nr XLV/257/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla uczniów oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLV/256/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla studentów, zamieszkujących na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLV/255/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLV/254/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Więcej »
Uchwała Nr XLV/253/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014-2021
Więcej »
Uchwała Nr XLV/252/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/251/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/250/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/249/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipianki na lata 2014 - 2021
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/248/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/247/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/246/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/245/14 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do zasiłków dla opiekunów
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/244/14 z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014-2021
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/243/14 z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/242/14 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/241/14 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XLII/240/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Więcej »
Uchwała Nr XLII/239/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Janowie w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XLII/238/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jerzego w Tychnowach w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XLII/237/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychnowach
Więcej »
Uchwała Nr XLII/236/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014 - 2021
Więcej »
Uchwała Nr XLII/235/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLI/234/14 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015
Więcej »
Uchwała Nr XLI/233/14 z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom w Gminie Kwidzyn przysługują diety
Więcej »
Uchwała Nr XLI/232/14 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLI/231/14 z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Więcej »
Uchwała Nr XLI/230/14 z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014 - 2021
Więcej »
Uchwała Nr XLI/229/14 z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLI/228/14 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2014 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XL/227/14 z dnia 28 lutego 2014r.
w sprawie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XL/226/14 z dnia 28 lutego 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki
Więcej »
Uchwała Nr XL/225/14 z dnia 28 lutego 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn - Janowo - Szałwinek" w roku 2014
Więcej »
Uchwała Nr XL/224/14 z dnia 28 lutego 2014r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2014
Więcej »
Uchwała Nr XL/223/14 z dnia 28 lutego 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XL/222/14 z dnia 28 lutego 2014r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/221/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/220/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/219/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/218/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/217/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/216/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2014 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/215/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kwidzyn na okres od 1 marca 2014r. do 28 lutego 2015r.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/214/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2014
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/213/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2014 - 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/212/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/211/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/210/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2014
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/209/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/208/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/207/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatku energetycznego
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/206/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/205/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/204/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/203/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/202/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/201/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/200/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/199/13 z dnia 30 listopada 2013r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2014 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/198/13 z dnia 30 listopada 2013r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/197/13 z dnia 30 listopada 2013r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/196/13 z dnia 30 listopada 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/195/13 z dnia 30 listopada 2013r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/194/13 z dnia 30 listopada 2013r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/193/13 z dnia 30 listopada 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/192/13 z dnia 25 października 2013r.
w sprawie wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/191/13 z dnia 25 października 2013r.
w sprawie wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/190/13 z dnia 25 października 2013r.
w sprawie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/189/13 z dnia 25 października 2013r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/188/13 z dnia 25 października 2013r.
w sprawie projektu planu aglomeracji Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/187/13 z dnia 25 października 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/186/13 z dnia 25 października 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/185/13 z dnia 25 października 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/184/13 z dnia 25 października 2013r.
w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychnowach
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/183/13 z dnia 27 września 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe dla Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/182/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/181/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/180/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/179/13 z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020"
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/178/13 z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/177/13 z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/176/13 z dnia 24 maja 2013r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/175/13 z dnia 24 maja 2013r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Janowie w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/174/13 z dnia 24 maja 2013r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/173/13 z dnia 24 maja 2013r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/172/13 z dnia 24 maja 2013r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2012
Więcej »
Uchwała Nr XXX/171/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXX/170/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXX/169/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr XXX/168/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Więcej »
Uchwała Nr XXX/167/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie nadania imienia gen. Augusta Emila Fieldorfa ps."Nil" Szkole Podstawowej w Rakowcu
Więcej »
Uchwała Nr XXX/166/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/165/13 z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kwidzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/164/13 z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/163/13 z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/162/13 z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2013 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/161/13 z dnia 22 marca 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/160/13 z dnia 22 marca 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/159/13 z dnia 22 lutego 2013r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2012
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/158/13 z dnia 22 lutego 2013r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/157/13 z dnia 22 lutego 2013r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/156/13 z dnia 22 lutego 2013r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2013
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/155/13 z dnia 22 lutego 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/154/13 z dnia 22 lutego 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/153/13 z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń prawnych
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/152/13 z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 257/6, 257/8, 147/2, 256/9, 256/10, 256/12, 256/13 i 256/14, położonych w obrębie geodezyjnym Brachlewo
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/151/13 z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca 2013r. do 28 lutego 2014r. na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/150/13 z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/149/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/148/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/147/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/146/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/145/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/144/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/143/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/142/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/141/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/140/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/139/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
Więcej »
Uchwała Nr XXV/138/12 z dnia 7 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2013 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXV/137/12 z dnia 7 grudnia 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXV/136/12 z dnia 7 grudnia 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXV/135/12 z dnia 7 grudnia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sadlinki w roku 2012
Więcej »
Uchwała Nr XXV/134/12 z dnia 7 grudnia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2013
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/133/12 z dnia 16 listopada 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/132/12 z dnia 16 listopada 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/131/12 z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1, położonego w budynku numer 30 przy ulicy Kwidzyńskiej w Rakowcu, gmina Kwidzyn, będącego przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/130/12 z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/129/12 z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/128/12 z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/127/12 z dnia 26 października 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kwidzyn, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/126/12 z dnia 26 października 2012r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/125/12 z dnia 26 października 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/124/12 z dnia 26 października 2012r.
w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/123/12 z dnia 26 października 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/122/12 z dnia 26 października 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
Więcej »
Uchwała Nr XXII/121/12 z dnia 5 października 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego dla części nieruchomości oznaczonej numerami działek 43/1 i 43/4 położonej w Lipiankach, stanowiącej własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXI/120/12 z dnia 21 września 2012r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
Więcej »
Uchwała Nr XXI/119/12 z dnia 21 września 2012r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXI/118/12 z dnia 21 września 2012r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi na terenie gminy Kwidzyn i ustalenia jej przebiegu
Więcej »
Uchwała Nr XXI/117/12 z dnia 21 września 2012r.
w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze, ich granic i numerów na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXI/116/12 z dnia 21 września 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XX/115/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie przystąpienia Gminy Kwidzyn do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
Więcej »
Uchwała Nr XX/114/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Mirosława Kalmana
Więcej »
Uchwała Nr XX/113/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie nadania nazw ulic w gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XX/112/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Więcej »
Uchwała Nr XX/111/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Nowym Dworze Kwidzyńskim
Więcej »
Uchwała Nr XX/110/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XX/109/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XIX/108/12 z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń prawnych
Więcej »
Uchwała Nr XIX/107/12 z dnia 18 maja 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIX/106/12 z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kwidzyn z tytułu wykonania budżetu za rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr XIX/105/12 z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/104/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń prawnych
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/103/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/102/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/101/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie przyjęcia programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2012 - 2014
Więcej »
Uchwała Nr XVII/100/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Burdyńskiej - Sekretarza Gminy na bezzasadne wypowiedzenie przez Wójta Gminy Kwidzyn umowy o pracę
Więcej »
Uchwała Nr XVII/99/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brachlewo na lata 2012 - 2019
Więcej »
Uchwała Nr XVII/98/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie pędów z drzewa pomnikowego
Więcej »
Uchwała Nr XVII/97/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XVII/96/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Kwidzyńskiego nieruchomości gruntowych
Więcej »
Uchwała Nr XVII/95/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2012 roku
Więcej »
Uchwała Nr XVII/94/12 z dnia 30 marca 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XVII/93/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Więcej »
Uchwała Nr XVII/92/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Dla chcącego nic trudnego...." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała Nr XVII/91/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Więcej »
Uchwała Nr XVI/90/12 z dnia 24 lutego 2012r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady gminy Kwidzyn za rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr XVI/89/12 z dnia 24 lutego 2012r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013
Więcej »
Uchwała Nr XVI/88/12 z dnia 24 lutego 2012r.
zmieniająca uchwałę Nr XX/116/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kwidzyn do stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania
Więcej »
Uchwała Nr XVI/87/12 z dnia 24 lutego 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVI/86/12 z dnia 24 lutego 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XV/85/12 z dnia 27 stycznia 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kwidzyn do realizacji projektu systemowego "Zainwestuj w swoją przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała Nr XV/84/12 z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kwidzyn na okres od 1 marca 2012r. do 28 lutego 2013r.
Więcej »
Uchwała Nr XV/83/12 z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2012 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XV/82/12 z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XIV/81/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
uchylająca uchwałę w sprawie uhonorowania mieszkańców Gminy Kwidzyn obchodzących jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego oraz wieloletnią rocznicę urodzin
Więcej »
Uchwała Nr XIV/80/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowcu w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XIV/79/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
Więcej »
Uchwała Nr XIV/78/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
Więcej »
Uchwała Nr XIV/77/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015
Więcej »
Uchwała Nr XIV/76/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIV/75/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XIII/74/11 z dnia 25 listopada 2011r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola w Rakowcu, stanowiącej własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XIII/73/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn w ramach pomocy de minimis
Więcej »
Uchwała Nr XIII/72/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz umieszczania reklam na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XIII/71/11 z dnia 25 listopada 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr XIII/70/11 z dnia 25 listopada 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XII/69/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 3, położonego w Tychnowach 83, gmina Kwidzyn, będącego przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XII/68/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 6, położonego w Brokowie 11, gmina Kwidzyn, będącego przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XII/67/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011 - 2014 dla Gminy Kwidzyn"
Więcej »
Uchwała Nr XII/66/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XII/65/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Więcej »
Uchwała Nr XII/64/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XII/63/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
Więcej »
Uchwała Nr XII/62/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XI/61/11 z dnia 5 października 2011r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XI/60/11 z dnia 5 października 2011r.
w sprawie regulaminu wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XI/59/11 z dnia 5 października 2011r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Wspólna" drodze wewnętrznej w Brachlewie
Więcej »
Uchwała Nr XI/58/11 z dnia 5 października 2011r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Więcej »
Uchwała Nr XI/57/11 z dnia 5 października 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr XI/56/11 z dnia 5 października 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XI/55/11 z dnia 5 października 2011r.
w sprawie przystąpienia Gminy Kwidzyn do Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, z zadaniem "Droga powiatowa Kwidzyn - Trzciano - Straszewo Etap I - poprawa bezpieczeństwa poprzez remont ciągów pieszych i nawierzchni jezdnych"
Więcej »
Uchwała Nr XI/54/11 z dnia 5 października 2011r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Każdy z nas jest indywidualnością - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała Nr X/53/11 z dnia 2 września 2011r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rakowiec
Więcej »
Uchwała Nr X/52/11 z dnia 2 września 2011r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Leśna" drogom w Kamionce
Więcej »
Uchwała Nr X/51/11 z dnia 2 września 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011 - 2017
Więcej »
Uchwała Nr X/50/11 z dnia 2 września 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr X/49/11 z dnia 2 września 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr X/48/11 z dnia 2 września 2011r.
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2007 - 2013
Więcej »
Uchwała Nr X/47/11 z dnia 2 września 2011r.
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu realizacji Strategii Społeczno-Gospodarczej Gminy Kwidzyn do roku 2015
Więcej »
Uchwała Nr IX/46/11 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie powołania Zespołu do wypracowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Więcej »
Uchwała Nr IX/45/11 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kwidzynie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Więcej »
Uchwała Nr IX/44/11 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy
Więcej »
Uchwała Nr IX/43/11 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr IX/42/11 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr IX/41/11 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Więcej »
Uchwała Nr VIII/40/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Tychnowach w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr VIII/39/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr VIII/38/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Słubice w powiecie płockim, województwie mazowieckim, w roku 2011
Więcej »
Uchwała Nr VIII/37/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr VIII/36/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr VII/35/11 z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Tychnowach w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr VII/34/11 z dnia 27 maja 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr VII/33/11 z dnia 27 maja 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr VI/32/11 z dnia 29 kwietnia 2011r.
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 - 2011 za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010r.
Więcej »
Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 29 kwietnia 2011r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 - 2011 za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r.
Więcej »
Uchwała Nr V/30/11 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom w Gminie Kwidzyn przysługują diety
Więcej »
Uchwała Nr V/29/11 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Więcej »
Uchwała Nr V/28/11 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie statusem specjalnej strefy ekonomicznej i włączenie w obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr V/27/11 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo - Technologicznym Spółce z o.o.
Więcej »
Uchwała Nr V/26/11 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy w roku 2011 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr V/25/11 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kwidzyn na lata 2011 - 2014"
Więcej »
Uchwała Nr V/24/11 z dnia 25 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr V/23/11 z dnia 25 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr IV/22/11 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011 - 2017
Więcej »
Uchwała Nr IV/21/11 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn - etap I Janowo - Szałwinek"
Więcej »
Uchwała Nr IV/20/11 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec ul. Słoneczna"
Więcej »
Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2011 dochodach budżetu gminy
Więcej »
Uchwała Nr IV/18/11 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012
Więcej »
Uchwała Nr III/17/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
Więcej »
Uchwała Nr III/16/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Gminy Kwidzyn przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Więcej »
Uchwała Nr III/15/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków "gospodarstwa domowe" na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr III/14/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca 2011r. do 29 lutego 2012r. na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr III/13/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr III/12/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr III/11/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr III/10/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337