logo
Prawo miejscowe
Uchwały Rady 2015 - 2018

Uchwala Nr LVII / 384 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2018r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr LVI/383/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie ustalenia limitu kwotowego zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 2019
Więcej »
Uchwala Nr LVI/382/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 października 2018 r.
W sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwala Nr LVI/381/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwala Nr LVI/380/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 października 2018 r.
W sprawie stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwala Nr LVI / 379 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 października 2018r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Więcej »
Uchwala Nr LV/378/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 4 października 2018r.
W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA Nr 1V/377/18 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 4 października 2018 r.
W sprawie Statutu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr LIV / 376 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018r.
W sprawie emisji obligacji
Więcej »
Uchwała Nr LIV / 375 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018
Więcej »
Uchwała Nr LIV / 374 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018r.
W sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Więcej »
Uchwała Nr LIV / 373 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018r.
W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkola i szkól prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr LIV / 372 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Więcej »
Uchwała Nr LIV / 371 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr LIII / 370 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018r.
O zmianie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastwie.
Więcej »
Uchwała Nr LIII / 369 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018r.
W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr LIII / 368 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kwidzyn na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Więcej »
Uchwała Nr LIII / 367 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018r.
W sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach.
Więcej »
Uchwała Nr LIII / 366 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Więcej »
Uchwała Nr LIII / 365 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr LII / 364 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 lipca 2018r.
W sprawie upamiętnienia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Więcej »
Uchwała Nr LI/363/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
Więcej »
Uchwała Nr LI/362/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
Więcej »
Uchwała Nr LI/361/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr LI/360/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr LI/359/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedażny tych napojów na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr LI/358/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Dankowo i Rakowiec
Więcej »
Uchwała Nr LI/357/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr LI/356/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastwie
Więcej »
Uchwała Nr LI/355/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Więcej »
Uchwała Nr LI/354/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr LI/353/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017
Więcej »
Uchwała Nr LI/352/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2017
Więcej »
Uchwała Nr L / 351 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
W sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr L / 350 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
W sprawie przyjęcia programu upowszechniania sportu i turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2018 - 2020
Więcej »
Uchwała Nr L / 349 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o., z siedzibą w Kwidzynie, na lata 2018-2020
Więcej »
Uchwała Nr L / 348 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr L / 347 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
W sprawie nadania nazwy ,, Skwer imienia Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny" punktowi widokowemu położonemu w Marezie
Więcej »
Uchwała Nr L / 346 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018 - 2032
Więcej »
Uchwała Nr L / 345 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Uchwała Nr XLIX / 344 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018r
W sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2018
Więcej »
Uchwała Nr XLIX / 343 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018r
W sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Więcej »
Uchwała Nr XLIX / 342 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018r
W sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2018 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XLIX / 341 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018r
W sprawie podziału Giny Kwidzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Więcej »
Uchwała Nr XLIX / 340 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018r
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018 - 2032.
Więcej »
Uchwała Nr XLIX / 339 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018r
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII / 338 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie podziału Powiatu Kwidzyńskiego na okręgi wyborcze do rad powiatu.
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII / 337 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII / 336 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2017
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII / 335 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie podziału Gminy Kwidzyn na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII / 334 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie ustalenia i rozliczenia dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII / 333 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII / 332 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII / 331 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębach geodezyjnych Mareza i Podzamcze
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII / 330 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLVII / 329 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018r
W sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp.z o.o., z siedzibą w Kwidzynie, na lata 2018-2020.
Więcej »
Uchwała Nr XLVII / 328 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018r
W sprawie przekazania projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kwidzyn, do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Więcej »
Uchwała Nr XLVII/ 327 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018r
W sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizacje inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XLVII/ 326 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018r
O zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018
Więcej »
Uchwała Nr XLVII/ 325 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018r
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Więcej »
Uchwała Nr XLVII/ 324 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018r
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/ 323 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2018 r.
W sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/ 322 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2018 r.
W sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszo-rowerowej
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/ 321 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2018 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/ 320 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2018 r.
W sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2018 roku
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/ 319 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2018 r.
W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Baldram
Więcej »
Uchwała Nr XLV/ 318 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLV/ 317/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Uchwała Nr XLV/ 316 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gmina Kwidzyn a Gminą Miasta Gdańsk w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLV/ 315 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze
Więcej »
Uchwała Nr XLV/ 314 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Więcej »
Uchwała Nr XLV/ 313 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
O zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030
Więcej »
Uchwała Nr XLV/ 312 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
O zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Uchwała Nr XLV/ 311 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLV/ 310 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/309/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie wzorów formularzy informacyjnych o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/308/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/307/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny.
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/306/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/305/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Gimnazjum w Nowym Dworze w ośmioletnia Szkołę Podstawową w Nowym Dworze
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/304/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Gimnazjum w Liczu w ośmioletnia Szkołę Podstawową w Liczu
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/303/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach w ośmioletnia Szkołę Podstawową im. Marii Kotlarz w Tychnowach
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/302/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps "NIL"w Rakowcu na ośmioletnia Szkołę Podstawową im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps "NIL"w Rakowcu
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/301/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Korzeniewie w ośmioletnia Szkołę Podstawową w Korzeniewie
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/300/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janowie w ośmioletnia Szkołę Podstawową w Janowie
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/299/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/298/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
O zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2017
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/297/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/296/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/295/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie nadania nazwy ulicy "Malownicza" drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mareza
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/294/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2018
Więcej »
Uchwała Nr XLIV / 293/ 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017r.
O zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017 - 2030
Więcej »
Uchwała Nr XLIV / 292 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017r.
O zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/ 291 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017r.
O zmianie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/ 290 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017r.
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/ 289 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017r.
W sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/ 288 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017r.
W sprawie stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/ 287 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017r.
W sprawie ustalenia limitu kwotowego zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy deminimis na rok podatkowy 2018
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/ 286 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017r.
W sprawie stawek od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/ 285 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017r.
W sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/ 284 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017r.
O zmianie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Janowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/ 283 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017r.
O zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030
Więcej »
Uchwała Nr XLIII / 282 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017r.
O zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XLlI/281/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 28 września 2017 r.
W sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XLII/280/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2017 r.
W sprawie: dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu
Więcej »
Uchwała Nr XLIII 279 I 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2017r
O zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030
Więcej »
Uchwała Nr XLII / 278 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2017r.
O zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Więcej »
Uchwala Nr XLII/277/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2017 roku
W sprawie programu polityki zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki Próchnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kwidzyn na lata 2017- 2019".
Więcej »
Uchwała Nr XLI/276/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2017r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice
Więcej »
Uchwała Nr XLI/275/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2017r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030
Więcej »
Uchwala Nr XLI / 274 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2017r.
O zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XL/273/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego położonego w Gurczu 34a, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.
Więcej »
Uchwała Nr XL/272/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe
Więcej »
Uchwała Nr XL/271/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030
Więcej »
Uchwała Nr XL/270/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/269/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2017 r.
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/268/2017 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 29 czerwca 2017 r.
O zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, określająca w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/267/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 29 czerwca 2017 r.
O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/266/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2017r.
W sprawie nadania nazwy ulicy "Malownicza" drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym Korzeniewo
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX / 265 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2017r.
W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2017.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX / 264 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2017r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017 r.
W sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/262/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2017
Więcej »
Uchwala Nr XXXVIII/261/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017r.
O zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/260/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017 r.
W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz określenia trybu ich pobierania
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/259/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017r.
W sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Janowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017 roku
W sprawie emisji obligacji
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII /257 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII / 256/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/255 /2017 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017r.
W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII /254 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017 r.
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/252/2017 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2017 r.
W sprawie przyznania dotacji Fundacji " Misericordia" w Kwidzynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/251/2017 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/250/2017 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXVI/249/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 30marca 2017r.
w sprawie udzielenia zasad dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2017 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXVI/248/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 30marca 2017r.
W sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokalah mieszkalnych, położonych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/247/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r.
W sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/246/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r.
W sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów, zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/245/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r.
W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kwidzyn do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Więcej »
Uchwala Nr XXXVI /244/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Więcej »
Uchwala Nr XXXVI /243/ 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r
Zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/242/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 23 lutego 2017 r.
W sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/241/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2017r.
W sprawie nadania nazwy ulicy "Racławicka" drodze wewnętrznej w Korzeniewie
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV /240/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 23 lutego 2017r.
W sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/239/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2017r.
W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kwidzyn do nowego ustroju szkolnego
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/238/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2017r.
W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/237/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2017 r.
W sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr :XXXV/236/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2017 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gilwa Mała, gmina Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017 r.
W sprawie zawarcia przez Gminę Kwidzyn z Gminą Ryjewo, Gminą Gardeja i Gminą Sadlinki porozumienia o partnerstwie dotyczącego realizacji projektu partnerskiego pn. "Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy"
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/234/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
W sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/233/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
W sprawie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV /232/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017 r.
W sprawie ustalenia limitu kwotowego zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 2017
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/231/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
W sprawie nadania nazwy ulicy "Stawowa" drodze wewnętrznej wKorzeniewie
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
W sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rozpędziny
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/229/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca 2017r. do 28 lutego 2018r. na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/228/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/227/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 26 stycznia 2017
W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2017 roku
Więcej »
Uchwala Nr XXXIV / 226/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV / 225 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/224/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/223/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 20 grudnia 2016 r.
W sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Kwidzyn porozumienia o partnerstwie z Gminą Ryjewo, Gminą Sadlinki, Gminą Gardeja, oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki Ryjewo, Gardeja"
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/222/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/221/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/220/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/219/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2017-2019
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/218/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/217/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/216/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego
Więcej »
Uchwała Nr XXXII1/215/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2017
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII /214/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
Uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII /213/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII / 212 / 16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/ 211 /16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r
W sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/ 210/ 16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r
W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/209/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016 r.
Uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/208/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016 r.
W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/207/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016 r.
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/206/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016 r.
W sprawie stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwala Nr XXXII / 205/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXXII / 204 / 16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/203/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 października 2016r.
W sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Więcej »
Uchwala Nr XXXI / 202 / 16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 października 2016r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/201/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 października 2016 r.
Zmieniająca Uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/200/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 6 października
W sprawie przystąpienia Gminy Kwidzyn do realizacja projektu pt. " Kompetentni= gotowi na lepszą przyszłość" w ramach Osi priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010
Więcej »
Uchwała Nr XXX/199/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 6 października 2016 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Więcej »
Uchwała nr XXIX/198/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Więcej »
Uchwała nr XXIX/197/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/196/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 8 września 2016 r.
W sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Kwidzyn porozumienia o partnerstwie z Miastem Kwidzyn, Gminą Ryjewo, Gminą Sadlinki. Gminą Miłoradz, Miastem i Gminą Sztum w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe"
Więcej »
Uchwała XXIX/195/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/194/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała XXIX/193/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/192/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016 r.
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 3 położonego w Nowym Dworze 22, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/191/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016 r.
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2 położonego w Nowym Dworze 22, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/190/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016 r.
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Korzeniewie przy ulicy Łąkowej 10/1, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/189/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016 r.
W sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/188/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011 - 2017
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/187/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/186/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016 r.
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/185/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/184/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/183/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/182/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 30 czerwca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXVIII/181/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie Statutu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/180/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tychnowy
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXVIII/179/16 RADY GM.lNY KWIDZYN z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/178/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011 - 2017
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/177/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016 r.
W sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Kwidzyn w sprawie zagospodarowania przez Miasto Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/176/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016r.
W sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia przez Gminę Kwidzyn Gminie Sadlinki realizacji zadania publicznego
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII /175/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finans~o.wej Gminy Kwidzyn nalata 20.16-2021
Więcej »
Uchwala Nr XXVIII / 174 / 16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/173/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2016 r.
W sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Kwidzyn w sprawie zagospodarowania przez Miasto Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII 172/2016 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2016r.
W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015
Więcej »
Uchwala Nr XXVII / 171 /16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2016 r.
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVI/170/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 28 kwietnia 2016 r.
W sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Kwidzyn porozumienia o partnerstwie z Miastem Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz z Gminą Ryjewo w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Liwą w nieznane"
Więcej »
Uchwała Nr XXVI 169 16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 82 w Tychnowach, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/168/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 35 w Tychnowach, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/167/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr B w budynku przy ulicy Korzeniewskiej 3 w Marezie, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/166/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/165/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2016 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXVI /164/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016r.
W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna" w roku 2016.
Więcej »
Uchwała Nr XXVI /163/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2016
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/162/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zmieniająca Uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXV/161/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2016 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kwidzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Więcej »
Uchwała Nr XXV/160/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2016 r.
W sprawie uchylenia uchwały Nr XXIVI155116 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016 r.
Więcej »
Uchwala Nr XXV /159/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2016r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXV /158/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/157/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 201
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/156/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
W sprawie zasad, na jakich sołtysom w Gminie Kwidzyn przysługują diety
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/155/16 / Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016 r.
W sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Kwidzyn na lokal mieszkalny stanowiący własność prywatną
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/154/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
W sprawie ustalenia ~ udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości POb:i'n~wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIV / 153 /16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów, zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIV / 152 /16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
W sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIV / 151 /16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
W sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce
Więcej »
Uchwala Nr XXIV /150/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXIV /149/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
W sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015
Więcej »
Uchwała Nr XXI11/147/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
W sprawie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2015
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/146/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
W sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII-145-16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016 r.
W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kwidzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Więcej »
Uchwała nr XXIII/144/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016
W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/143/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 29 stycznia 2016 r.
W sprawie ustalenia limitu kwotowego zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 2016
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/142/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 29 stycznia 2016 r.
W sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku, rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/141/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 29 stycznia 2016 r.
W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2016 roku
Więcej »
Uchwala nr XXIII/140/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r
W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/139/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
W sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowcu w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/138/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca 2016r. do 28 lutego 2017r. na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 7 stycznia 2016r.
W sprawie planu pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej
Więcej »
Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 7 stycznia 2016 r.
W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Powiatu Kwidzyńskiego"Kamionka", Genowefę Szczotka, Mirosława Kalman, Krzysztofa Cichowlaz oraz Irenę Hauer z dnia 7 grudnia 2015 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/135/15 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 18 grudnia 2015r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXI/134/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2015r.
W sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Więcej »
Uchwała Nr XXI/133/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2015r
W sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy
Więcej »
Uchwała Nr XXI/132/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2015r.
W sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/131/15 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 18 grudnia 2015r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania
Więcej »
Uchwała Nr XXI/ 130 /15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2015r
W sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/129/15 RADY GMINY KWIDZYN Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 R.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Więcej »
Uchwała Nr XX/128/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XX/127/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
Więcej »
Uchwała Nr XX/126/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XX/125/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020
Więcej »
Uchwała Nr XX/124/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2018
Więcej »
Uchwała Nr XX/123/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
Więcej »
Uchwała Nr XX/122/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
Więcej »
Uchwała Nr XX/121/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2016
Więcej »
Uchwała Nr XX/120/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Uchwała Nr XIX/119/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy
Więcej »
Uchwała Nr XIX/118/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr XIX/117/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr XIX/116/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
Więcej »
Uchwała Nr XIX/115/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XIX/114/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XIX/113/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XIX/112/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Więcej »
Uchwała Nr XIX/111/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/110/15 z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego położonego w Kamionce, przy ulicy Leśnej 15 będącego przedmiotem sprzedaży na rzec najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/109/15 z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Baldram
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/108/15 z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gilwa Mała
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/107/15 z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/106/15 z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/105/15 z dnia 28 paździenika 2015 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/104/15 z dnia 28 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/103/15 z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/102/15 z dnia 18 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
Więcej »
Uchwała Nr XVII/101/15 z dnia 18 września 2015r.
w sprawie powołania skarbnika gminy.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/100/15 z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie odwołania skarbnika gminy
Więcej »
Uchwała Nr XVII/99/15 z dnia 18 września 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020
Więcej »
Uchwała Nr XVII/98/15 z dnia 18 września 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVII/97/15 z dnia 18 września 2015r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020
Więcej »
Uchwała Nr XV1/96/15 z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji do spraw referendum gminnego
Więcej »
Uchwała Nr XVI/95/15 z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 23 w Liczu, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XVI/94/15 z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od lokalu mieszkalnego na1 położonego w budynku nr 23 w Liczu, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XVI/93/15 z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego położonego w Janowie nr 6, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XVI/92/15 z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego położonego w Janowie Nr 4, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/91/15 z dnia 10 września 2015r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 257/6, 257/8, 147/2, 256/9, 256/10, 256/12, 256/13, 256/14, położonych w obrębie geodezyjnym Brachlewo
Więcej »
Uchwała Nr XVI/90/15 z dnia 10 września 2015r.
w sprawie przyjęcia Strategii Społeczno-Gospodarczej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020
Więcej »
Uchwała Nr XVI/89/15 z dnia 10 września 2015r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/88/15 z dnia 10 września 2015r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych
Więcej »
Uchwała Nr XVI/87/15 z dnia 10 września 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVI/86/15 z dnia 10 września 2015 r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.
Więcej »
Uchwała Nr XV/85/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw referendum gminnego
Więcej »
Uchwała Nr XV/84/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia referendum gminnego.
Więcej »
Uchwała Nr XV/83/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIV/82/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji ds. referendum, wzorów zgłoszenia, zasad powoływania, zadań oraz regulaminów gminnej i obwodowych komisji ds. referendum
Więcej »
Uchwała Nr XIV/81/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia referendum gminnego
Więcej »
Uchwała Nr XIII/80/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie zarządzenia referendum gminnego.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/79/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Więcej »
Uchwała Nr XIII/78/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr XII/77/15 z dnia 22 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XII/77/15 z dnia 22 lipca 2015 r.
Więcej »
Uchwała Nr XI/76/15 z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Więcej »
Uchwała Nr X/75/15 z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, określająca w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr X/74/15 z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr X/73/15 z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Azaliowa" drodze wewnętrznej w Dankowie.
Więcej »
Uchwała Nr X/72/15 z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie powołania zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników.
Więcej »
Uchwała Nr X/71/15 z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr X/70/15 z dnia 26 czerwca 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/69/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Miasta Kwidzyna w latach 2015-2016
Więcej »
Uchwała Nr IX/68/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Tychnowy
Więcej »
Uchwała Nr IX/67/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Szałwinek
Więcej »
Uchwała Nr IX/66/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Rozpędziny
Więcej »
Uchwała Nr IX/65/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Rakowiec
Więcej »
Uchwała Nr IX/64/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Rakowice
Więcej »
Uchwała Nr IX/63/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Podzamcze
Więcej »
Uchwała Nr IX/62/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Pawlice
Więcej »
Uchwała Nr IX/61/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Pastwa
Więcej »
Uchwała Nr IX/60/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Ośno
Więcej »
Uchwała Nr IX/59/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Obory
Więcej »
Uchwała Nr IX/58/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Dwór
Więcej »
Uchwała Nr IX/57/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Mareza Osiedle
Więcej »
Uchwała Nr IX/56/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Mareza
Więcej »
Uchwała Nr IX/55/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Lipianki
Więcej »
Uchwała Nr IX/54/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Licze
Więcej »
Uchwała Nr IX/53/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Korzeniewo
Więcej »
Uchwała Nr IX/52/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Kamionka
Więcej »
Uchwała Nr IX/51/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Janowo
Więcej »
Uchwała Nr IX/50/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Gurcz
Więcej »
Uchwała Nr IX/49/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Grabówko
Więcej »
Uchwała Nr IX/48/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Górki
Więcej »
Uchwała Nr IX/47/15 z dnia 28 maj 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Gniewskie Pole
Więcej »
Uchwała Nr IX/46/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Dubiel
Więcej »
Uchwała NR IX/45/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Dankowo
Więcej »
Uchwała Nr IX/44/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Bronno
Więcej »
Uchwała Nr IX/43/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Brokowo
Więcej »
Uchwała Nr IX/42/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Brachlewo
Więcej »
Uchwała Nr IX/41/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statusu Sołectwa Baldram
Więcej »
Uchwała Nr IX/40/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany aglomeracji Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr IX/39/15 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr IX/38/15 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr IX/37/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie nadania imienia Marii Kotlarz Szkole Podstawowej w Tychnowach
Więcej »
Uchwała Nr IX/36/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014
Więcej »
Uchwała Nr IX /35 /15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2014
Więcej »
Uchwała Nr VIII/34/15 z dnia 29 Kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia zasad dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2015 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr VIII/33/15 z dnia 29 Kwietnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011-2017
Więcej »
Uchwała Nr VIII/32/15 z dnia 29 Kwietnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Więcej »
Uchwała Nr VIII/31/15 z dnia 29 Kwietnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr VIII/30/15 z dnia 29 Kwietnia 2015 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2015
Więcej »
Uchwała Nr VIII/29/15 z dnia 29 Kwietnia 2015 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego
Więcej »
Uchwała Nr VII/28/15 z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kwidzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Więcej »
Uchwała Nr VII/27/15 z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018 dla Gminy Kwidzyn"
Więcej »
Uchwała Nr VII/26/15 z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie funduszu sołeckiego
Więcej »
UCHWAŁA Nr VI/25/15 z dnia 28 lutego 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa Mareza Osiedle i unieważnienia wyboru sołtysa
Więcej »
UCHWAŁA Nr VI/24/15 z dnia 28 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy
Więcej »
UCHWAŁA Nr VI/23/15 z dnia 28 lutego 2015 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kwidzyn
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Kwidzyn do wspólnego przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2014
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/20/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2032".
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2015 roku
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/17/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2015 - 2017
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/16/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jerzego w Tychnowach w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/15/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/14/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337