logo
Prawo miejscowe
Uchwały Rady 2018 - 2023

Uchwała Nr XLI/261/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Więcej »
Uchwała Nr XLI/260/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLI/259/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2022r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP rozliczanego za każdą rozpoczętą godzinę działania ratowniczego, akcji ratowniczej, szkolenia lub ćwiczenia
Więcej »
Uchwała Nr XL/258/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Więcej »
Uchwała Nr XL/257/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Uchwała Nr XL/256/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Łąkowa" drodze gminnej w Rakowcu
Więcej »
Uchwała Nr XL/255/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Myśliwska" drodze gminnej w Rakowcu
Więcej »
Uchwała Nr XL/254/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kwidzyn na lata 2021-2030
Więcej »
Uchwała Nr XL/253/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gminy Kwidzyn i Miasta Kwidzyna przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XL/252/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XL/251/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/250/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lat a2022-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/249/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/248/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2022 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/247/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla uczniów oraz absolwentów szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/246/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/245/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/244/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufania
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/243/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/242/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/241/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/240/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/239/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/238/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/237/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022r.
W sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Kwidzyn w Powiślańskiej Lokalnej Grupie Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021- 2027
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/236/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Orzechowa" drodze prywatnej w Rakowcu
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/235/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/234/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/233/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022r.
zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/232/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022r.
zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/231/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Kwidzyn, za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/230/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/229/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/228/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/227/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/226/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w 2022 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/225/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2022 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/224/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/223/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kwidzyn, za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/222/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Górki
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/221/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/220/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/217/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2022 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/216/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/215/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/214/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/213/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022- 2024
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/212/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/211/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/210/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/209/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o., z siedzibą w Kwidzynie, na lata 2022-2024.
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/208/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/207/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/206/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/205/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/204/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/203/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/202/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w 2022 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/201/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 13 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/200/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 13 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/199/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania celem opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/198/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 34a, położonego w Gurczu, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/197/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Więcej »
Uchwała Nr XXX/196/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie przekazania pisma zatytułowanego jako petycja
Więcej »
Uchwała Nr XXX/195/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kwidzyn na lata 2021-
Więcej »
Uchwała Nr XXX/194/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXX/193/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXX/192/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXX/191/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 383/23 w obrębie geodezyjnym Rakowiec, gmina Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/190/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/189/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/188/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/187/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/186/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/185/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufania
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/184/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/183/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/182/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/181/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2021 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/180/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/179/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/178/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/177/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/176/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2021 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/175/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego w Tychnowach w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/174/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/173/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/172/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/171/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/170/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXV/169/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXV/168/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXV/167/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn z przeprowadzonej kontroli w roku 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXV/166/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXV/165/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wezwania Rady Gminy Kwidzyn do pilnego przyjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V2
Więcej »
Uchwała Nr XXV/164/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o., z siedzibą w Kwidzynie, na lata 2021-2023
Więcej »
Uchwała Nr XXV/163/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kwidzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Więcej »
Uchwała Nr XXV/162/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2021 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXV/161/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kwidzyn na lata 2021-2025
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/151/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/160/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryjewo w 2021 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/159/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/158/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/157/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/156/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/155/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/154/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/153/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Kwidzyn z lata 2021-2022
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/149/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/148/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/147/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/146/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
W sprawie stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/144/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
W sprawie stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/143/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
W sprawie nadania nazwy rondu
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/142/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXII/141/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 października 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXII/140/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 października 2020 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXII/139/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gminy Kwidzyn i Miasta Kwidzyn przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXII/138/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia woli w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ryjewo w 2021 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXII/137/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu upowszechnienia sportu i turystyki w gminie Kwidzyn na lata 2021-2023
Więcej »
Uchwała Nr XXII/136/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXII/135/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Więcej »
Uchwała Nr XXII/134/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
Więcej »
Uchwała Nr XXI/133/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Uchwała Nr XXI/132/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXI/131/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XXI/130/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5 i Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5
Więcej »
Uchwała Nr XX/129/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie upamiętnienia 100. Rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach
Więcej »
Uchwała Nr XX/128/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Uchwała Nr XX/127/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr XX/126/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrany Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2020
Więcej »
Uchwała Nr XX/125/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XX/124/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XX/123/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr XX/122/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr XX/121/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufania
Więcej »
Uchwała Nr XIX/120/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Uchwała Nr XIX/119/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIX/118/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie emisji obligacji
Więcej »
Uchwała Nr XIX/117/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2020 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XIX/116/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/110/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2020 roku
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/115/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/114/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/113/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2020
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/112/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/111/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie odrzucenia wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Janowie
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/109/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tychnowy
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/108/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Licze
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/107/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Więcej »
Uchwała Nr XVII/106/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Uchwała Nr XVII/105/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVII/104/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2020-2022
Więcej »
Uchwała Nr XVI/103/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XVI/102/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Więcej »
Uchwała Nr XVI/101/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XVI/100/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr XV/99/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kwidzyn na lata 2019-2022"
Więcej »
Uchwała Nr XVI/98/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
Więcej »
Uchwała Nr XVI/97/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Więcej »
Uchwała Nr XVI/96/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Uchwała Nr XVI/95/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr XV/94/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr XV/93/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XV/92/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Kwidzyn porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn, Gminą Ryjewo w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne Powiatu Kwidzyńskiego"
Więcej »
Uchwała Nr XV/91/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XV/90/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kwidzyn, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XV/89/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Więcej »
Uchwała Nr XV/88/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr XV/86/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Uchwała Nr XIV/85/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XIV/83/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia limitu kwotowego od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 2020
Więcej »
Uchwała Nr XIV/82/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kwidzyn oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Więcej »
Uchwała Nr XIV/81/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XIV/80/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Więcej »
Uchwała Nr XIV/79/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Licze
Więcej »
Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób
Więcej »
Uchwała Nr XIII/76/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Więcej »
Uchwała Nr XIII/75/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Więcej »
Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Więcej »
Uchwała Nr XIII/73/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr XII/72/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie odwołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XII/71/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XII/70/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XII/69/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o., z siedzibą w Kwidzynie, na lata 2018-2020
Więcej »
Uchwała Nr XII/68/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XII/67/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Więcej »
Uchwała Nr XII/66/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr XI/65/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie uchylenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XI/64/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozwiązania Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XI/63/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Mareza i Podzamcze
Więcej »
Uchwała Nr XI/62/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 383/23 w obrębie geodezyjnym Rakowiec
Więcej »
Uchwała Nr XI/61/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rakowiec
Więcej »
Uchwała Nr XI/60/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Więcej »
Uchwała Nr XI/59/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości oznaczonych numerami działek 14/4 i 14/3, położonych w Górkach, będących przedmiotem sprzedaży
Więcej »
Uchwała Nr XI/58/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Więcej »
Uchwała Nr XI/57/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/56/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XIII/83/2007 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki
Więcej »
Uchwała Nr X/55/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr X/54/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku
Więcej »
Uchwała Nr X/53/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr X/52/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Więcej »
Uchwała Nr X/51/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/50/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
Więcej »
Uchwała Nr X/49/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2018
Więcej »
Uchwała Nr X/48/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufania
Więcej »
Uchwała Nr IX/47/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Uchwały Nr IX/43/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn, zmienionej Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr IX/46/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2019 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr IX/45/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Więcej »
Uchwała Nr IX/44/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Więcej »
Uchwała Nr IX/43/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr VIII/42/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr VIII/41/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Rajska" drodze wewnętrznej w Marezie
Więcej »
Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr VIII/39/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2019
Więcej »
Uchwała Nr VIII/38/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Więcej »
Uchwała Nr VIII/37/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr VII/36/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr VII/35/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2019 roku
Więcej »
Uchwała Nr VII/34/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XX/126/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr VII/33/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Więcej »
Uchwała Nr VII/32/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Więcej »
Uchwała Nr VII/31/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 roku
Więcej »
Uchwała Nr VI/30/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 32a położonego w Janowie, będącego przedmiotem sprzedażny na rzecz najemcy
Więcej »
Uchwała Nr VI/29/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr VI/28/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2019-2034
Więcej »
Uchwała Nr VI/27/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty
Więcej »
Uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwala Nr V/25/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Więcej »
Uchwala Nr V/24/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
Więcej »
Uchwala Nr V/23/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2018.
Więcej »
Uchwala Nr V / 22 / 19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Więcej »
Uchwala Nr IV / 21 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok.
Więcej »
Uchwala Nr IV/20/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2019.
Więcej »
Uchwala Nr IV/18/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 r.
W sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Grabówko
Więcej »
Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 r.
W sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Gminy Kwidzyn przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Więcej »
Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 listopada 2018r
W sprawie ,,Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019
Więcej »
Uchwala Nr IV/15/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 r
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2021
Więcej »
Uchwala Nr IV/14 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Więcej »
Uchwala Nr IV/13/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2019
Więcej »
Uchwala Nr IV/12/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2019
Więcej »
Uchwala Nr IV/ 11 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r
W sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr IV/ 10 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r
W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Więcej »
Uchwala Nr III / 9/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Więcej »
Uchwala Nr III / 8 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018r.
Zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Więcej »
Uchwala Nr II/7/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018 r.
W sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".
Więcej »
Uchwala Nr II/6/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018r.
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"
Więcej »
Uchwala Nr II/5/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018 roku
W sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania.
Więcej »
Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta.
Więcej »
Uchwala Nr I/3/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr 1/1/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337