logo
Prawo miejscowe
Zarządzenia Wójta 2002 - 2006

Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 87/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 86/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych w roku 2007.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 85/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie w 2007 roku remontów budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych, hydraulicznych i instalacji elektrycznych w budynkach będących własnością Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 84/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2007.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 83/06
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 82/06
w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 81/06
w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 80/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 77/06
w sprawie powołania zastępcy wójta oraz powierzenia mu prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu wójta.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 76/06
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 75/06
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli w przypadku ich nieobecności.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 73/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 72/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 69/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 68/06
w sprawie nadania Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 67/06
w sprawie zatwierdzenia instrukcji archiwalnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 66/06
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej, przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 65/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zatoki autobusowej dla autobusów w Podzamczu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 64/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Mareza, Podzamcze, Jałowiec i Gurcz na potrzeby opracowania projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 63/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdu osobowego do przewozu dziewięciu osób wraz z kierowcą
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdu osobowego do przewozu dziewięciu osób wraz z kierowcą.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/06
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów samorządowych - urzędnika wyborczego.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/06
zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Korzeniewo, Lipianki, Gniewskie Pole, Pastwa i Janowo na potrzeby opracowania projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowo
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi śródpolnej w Pastwie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/06
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 53/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi śródpolnej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 52/06
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 50/06
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1988 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg śródpolnych w Pastwie i Lipiankach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na docieplenie części budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowo - pieszej z Korzeniewa do Marezy - etap III.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/06
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/06
w sprawie poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy chodnika w Rakowcu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 521
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg śródpolnych w Pastwie i Lipiankach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zatoki autobusowej dla autobusów szkolnych przy przedszkolu w Marezie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 39/06
w sprawie poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/06
zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/06
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/06
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/06
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2005r. oraz innych informacji
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 32/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy chodnika w Rakowcu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 521
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie parku wiejskiego w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/06
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2005
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/06
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2005
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 28/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę alejki spacerowej w parku w Górkach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku mieszczącego świetlicę wiejską w Pastwie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przykanalikami w miejscowościach: Mareza, Obory, Nowy Dwór, Grabówko - II etap
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków majątkowo - inwestycyjnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy kotłowni na biomasę w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie oraz dokumentacji dotyczących termomodernizacji budynków szkół podstawowych w Janowie, Tychnowach i Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rozpędziny
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/06
w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie nadania nowych statutów sołectw
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 18/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/06
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 16/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy wodociągu w Rakowcu przy ulicy Leśnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 521 w miejscowości Górki
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/06
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/06
w sprawie ustalenia na rok 2006 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/06
w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 25 września 2005 r. i z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/06
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000 dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rozpędziny
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 7/06
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/06
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/06
w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/06
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/06
w sprawie planu szkolenia obronnego w gminie Kwidzyn na rok 2006
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Rakowiec – Licze - Ośno.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie prac geodezyjnych w roku 2006
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 105/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gimnazjum w Nowym Dworze na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 104/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gimnazjum w Liczu na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 103/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Szkoły Podstawowej w Rakowcu na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 102/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 100/05
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 99/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 98/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości w roku 2006.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 97/05
w sprawie zwiększenia planu finansowego Gimnazjum w Liczu na rok 2005
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 96/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie w 2006 roku remontów budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych, hydraulicznych i instalacji elektrycznych w budynkach będących własnością Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 95/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki oraz Rakowiec.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 94/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2006.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 93/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 92/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 91/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 90/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 89/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000 dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rakowiec
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 88/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 87/05
w sprawie zwiększenia planu finansowego Gimnazjum w Nowym Dworze na rok 2005
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 86/05
w sprawie zwiększenia planu finansowego Gimnazjum w Liczu na rok 2005
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 85/05
w sprawie zwiększenia planu finansowego Szkoły Podstawowej w Rakowcu na rok 2005
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 84/05
w sprawie zwiększenia planu finansowego Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok 2005
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 83/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zjazdu gospodarczego w Górkach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 82/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kotłowni opalanej gazem w budynku świetlicy wiejskiej w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 81/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 80/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 79/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy ciągu pieszo – jezdnego na osiedlu domków jednorodzinnych w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 77/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę alejek spacerowych w parku w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 76/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000 dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Dankowo i Górki
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 75/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 74a/05
w sprawie powołania zespołu roboczego do aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 74/05
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 73/05
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Nowym Dworze, powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 72/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowo – pieszej z Korzeniewa do Marezy – etap II.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/05
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 70/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę pokrycia dachu budynku nr 54 w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 69/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 68/05
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 66/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utwardzenie oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 65/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 64/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 63/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 518 Gniew - Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/05
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum w Nowym Dworze
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na urządzenie terenu rekreacyjnego w Marezie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utwardzenie oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/05
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1987 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/05
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Gminy Kwidzyn regulaminu organizacyjnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/05
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/05
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 52/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/05
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 50/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dankowo
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/05
w sprawie określenia zasad realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48a/05
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2006 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dankowo
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty dróg z płyt typu JOMB w Pastwie koło Pana Susa, w Janowie w kierunku Pastwy, w Janowie za Panem Czumielem, w Lipiankach koło Pana Laskowskiego oraz drogę Gniewskie Pole - Pastwa.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/05
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/05
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości gruntowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika wraz z odwodnieniem drogi wojewódzkiej nr 518 Gniew - Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/05
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2005 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę okien oraz ocieplenie budynku przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 39/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/05
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/05
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/05
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/05
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2004.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/05
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2004
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 32/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej gruntowej, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych wraz z wjazdami do zabudowań gospodarczych w Marezie, ul. Nadrzeczna
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji map do celów projektowych pod drogi osiedlowe w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 28/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości lokalowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/05
w sprawie oceny przydatności do dalszej eksploatacji sprzętu komputerowego pozostającego na wyposażeniu biura Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków majątkowo - inwestycyjnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/05
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/05
w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Naprawczo - Produkcyjnego EXPOM Kwidzyn spółka z o.o. w Nowym Dworze.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 20/05
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej oraz określenia szczegółowych zadań i trybu jej pracy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/05
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005r
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 18/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Gilwa Mała położonej w obrębie geodezyjnym Paczkowo
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/05
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 16/05
w sprawie ustalenia na rok 2005 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/05
w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 14/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/05
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/05
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/05
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego nr 12 w Dubielu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn w latach 2005 - 2008.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych mieszanych z budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Kwidzyn w latach 2005 - 2008.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 7/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów projektowych w skali 1: 500 pod budowę wodociągu w Kamionce.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/05
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości gruntowych w celu określenia ich wartości rynkowej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie w 2005 roku remontów budowlanych w budynkach będących własnością Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie prac geodezyjnych w 2005 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług zbierania i transportu odpadów selekcjonowanych w latach 2005 - 2007
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 84/04
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 83/04
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 82/04
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 81/04
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 79/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2005
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 78/04
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 77/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów projektowych w skali 1: 500 pod budowę kanalizacji w Górkach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 76/04
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 75/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów projektowych w skali 1: 500 pod budowę oczyszczalni ścieków w Dubielu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 74/04
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 73/04
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 72/04
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów projektowych w skali 1: 500 pod budowę wodociągu i kanalizacji w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 70/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji map zasadniczych w skali 1:1000 dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Podzamczu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 69/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji map zasadniczych w skali 1:1000 dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dankowie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 68/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji map zasadniczych w skali 1:1000 dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Górkach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 67/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji pokrycia dachowego mieszkalnego budynku komunalnego w Rakowcu nr 84 a
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 66/04
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 65/04
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 64/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drogi gminnej dwuśladowej w Gniewskim Polu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy wodociągu rozdzielczego w strefie przemysłowej w miejscowości Górki
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie placu zabaw dla dzieci i jego ogrodzenie w miejscowości Pawlice
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego „Wisła” i wykonanie piłkołapu w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/04
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/04
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/04
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/04
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/04
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 53/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 52/04
w sprawie utworzenia funduszu nagród
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 50/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednego używanego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rakowiec
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/04
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2005
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji sali gimnastycznej i skrzydła dydaktycznego z wymianą okien w Szkole Podstawowej w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/04
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2004 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/04
w sprawie powołania komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji kotłowni oraz wymiany kotłów z tradycyjnych na gazowe w Szkole Podstawowej w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi gminnej dwuśladowej w miejscowości Janowo gm. Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi gminnej pełnej w miejscowości Janowo gm. Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi gminnej pełnej w miejscowości Pastwa gm. Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 39/04
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/04
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/04
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/04
w sprawie powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego oraz Pełnomocnika do spraw rozwoju lokalnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowo – pieszej z Korzeniewa do Marezy, etap I
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 32/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/04
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za 2003 rok
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/04
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2003 rok
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 28/04
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/04
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Gminy Kwidzyn regulaminu organizacyjnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/04
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2004r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/04
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/04
w sprawie powołania komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/04
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 20/04
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie docieplenia skrzydła dydaktycznego i wymiany okien w Gimnazjum w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 18/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych w roku 2004
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 16/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowo – pieszej z Korzeniewa do Marezy, etap I
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 14/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi gminnej na odcinku Stary Dwór - Tychnowy gm. Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Dubiel gm. Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach: Mareza, Obory, Nowy Dwór, Grabówko - gm. Kwidzyn II etap
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11a/04
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/04
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/04
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/04
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/04
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2004r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 7/04
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/04 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/04
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kwidzyn w roku 2004 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów budowlanych w budynkach będących własnością Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/04
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/04
w sprawie ustalenia na rok 2004 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/04
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kwidzyn procedur wewnętrznej kontroli finansowej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 69/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na aktualizację podkładów geodezyjnych pod budowę wodociągu w Górkach.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 68/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 67/03
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 66/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na aktualizację podkładów geodezyjnych pod budowę wodociągu i kanalizacji w Górkach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 65/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 64/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tablicy informacyjnej w postaci mapy gminy Kwidzyn i okolic oraz jej montażu w miejscowości Rakowiec przy nowopowstałym parkingu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 63/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację pomocy rzeczowej w postaci bonów towarowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/03
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/03
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2003 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/03
w sprawie ustalenia wykazu dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2003
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drogi śródpolnej dwuśladowej w Gniewskim Polu.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednego używanego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastwie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 53/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie odcinka wodociągu w Gurczu wraz z przyłączami do budynków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 52/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu drogi gminnej w Janowie oraz chodnika w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w zakresie wodno-kanalizacyjnym „Adaptacji budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską we wsi Pawlice”
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 50/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w zakresie elektrycznym „Adaptacji budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską we wsi Pawlice”
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w zakresie ogólnobudowlanym „Adaptacji budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską we wsi Pawlice”
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości przeznaczonych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn pod budowę drogi dojazdowej do mostu przez rzekę Wisłę
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i chodnikiem wzdłuż parkingu w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej pod uzbrojenie działek w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/03
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2003r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/03
sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze betonowej w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 39/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drogi śródpolnej z płyt JOMB w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drogi śródpolnej dwuśladowej w Gniewskim Polu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/03
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn odpowiedzialnych za redagowanie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/03
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 32/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:1000 (zgodnie z rozp. M.G.P i B z dnia 21.02.1995 r.) pod rozbudowę wodociągu w Gurczu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/03
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/03
w sprawie wyznaczenia osób do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Naprawczo - Produkcyjnego EXPOM Kwidzyn sp. z o.o w Nowym Dworze Kwidzyńskim
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 28/03
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagrody Wójta absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów za wybitne osiągnięcia i godne reprezentowanie Gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/03
w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/03
w sprawie przeprowadzenia losowania publicznego składu obwodowych komisji ds. referendum
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/03
w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/03
w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/03
w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 20/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednego używanego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 18/03
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I i II kwartał 2003r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/03
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia spisu z natury środków rzeczowych o charakterze wyposażenia oraz zapasów materiałów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 16/03
w sprawie zasad funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/03
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 14/03
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/03
w sprawie ustalenia na rok 2003 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na najem nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace geodezyjne związane z zasobem gruntów Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/03
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/03
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kanalizacji sanitarnej Mareza - Obory I etap
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 7/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej Mareza - Obory I etap
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację pomocy rzeczowej w postaci bonów towarowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia ulicznego w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów biurowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace geodezyjne związane z zasobem gruntów Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ustalenie ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 7/02
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/02
w sprawie wyznaczenia czasu i miejsca zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy Kwidzyn, podczas których zostaną przeprowadzone wybory sołtysów i rad sołeckich
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/02
w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/108/02 Zarządu Gminy Kwidzyn z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2002 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/02
w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/108/02 Zarządu Gminy Kwidzyn z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2002 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/02
w sprawie powołania komisji ds. wyceny wyposażenia budynku hydroforni w Pawlicach stanowiącego własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/02
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/02
w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/108/02 Zarządu Gminy Kwidzyn z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2002 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337