logo
Prawo miejscowe
Zarządzenia Wójta 2007 - 2010

Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 115/10
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Kwidzyn oraz jednostki organizacyjne Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 114/10
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 113/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 112/10
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rozpędziny i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 111/10
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Obory i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 110/10
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowy Dwór
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 109/10
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Grabówko i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 108/10
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 107/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa i zmian wydatków w ramach działu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 104/10
w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 103/10
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 102/10
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn w zamian za wolny od pracy dzień świąteczny 25 grudnia 2010r. przypadający w sobotę
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 101/10
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Michalskiego na Zastępcę Wójta Gminy Kwidzyn oraz powierzenia mu prowadzenia określonych spraw Gminy w imieniu Wójta
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 100/10
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 99/10
w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 98/10
w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 97/10
w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Michalskiego z funkcji Zastępcy Wójta Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 96/10
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 95/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa i zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 94/10
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 93/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa i zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 91/10
w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 90/10
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 89/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa i zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 88/10
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 87/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 86/10
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 85/10
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 84/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa i zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 83/10
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 82/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zmianą planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 80/10
w sprawie zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z terenu Gminy Kwidzyn do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 79/10
w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z w wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 78/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa i zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 75/10
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 74/10
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 73/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zmianą planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 72/10
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwidzyn do spraw gospodarki nieruchomościami i ewidencji działalności gospodarczej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/10
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka - członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 70/10
w sprawie nadania Urzędowi Gminy Kwidzyn Regulaminu organizacyjnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 69/10
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 68/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 67/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 66/10
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 64/10
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 63/10
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/10
w sprawie zbycia pojazdu będącego własnością Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/10
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa i zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/10
w sprawie upoważnienia Iwony Nowogrodzkiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania od dłużników alimentacyjnych oświadczeń majątkowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/10
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/10
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/10
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 6.371.900,00 zł na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2010 dochodach budżetu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/10
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Brachlewie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 53/10
w sprawie upoważnienia Agnieszki Skrzypek, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 52/10
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/10
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 50/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa i zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/10
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/10
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/10
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/10
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa i Rb WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Kwidzyn oraz jednostki organizacyjne Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/10
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa i zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/10
w sprawie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/10
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/10
w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 39/10
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/10
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/10
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/10
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/10
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Aleja Noblistów" w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Działaj lokalnie VII"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa i zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/10
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Stała na stacji lokomotywa. Dawniej ciuchcia, dzisiaj rower." w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Działaj lokalnie VII"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 32/10
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o obwodach głosowania, ich granicach i numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/10
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podaniu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/10
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Podzamcze-Gurcz
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 28/10
w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów uzupełniających przeprowadzonych w toku kadencji jednostek samorządu terytorialnego 2006 - 2010
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/10
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2009
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/10
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2009
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/10
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/10
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazów organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/10
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn w zamian za wolny od pracy dzień świąteczny 1 maja przypadający w sobotę
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/10
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/10
w sprawie określenia zasad i warunków odbywania podróży służbowych zamiejscowych przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych pojazdami niebędącymi własnością pracodawcy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 20/10
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/10
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 18/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/10
w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/10
w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 14/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/10
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/10
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Zdrowe życie, zdrowy świat - już najwyższy czas!" w ramach Programu Grantowego Danone "Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/10
w sprawie niewykonynia prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/10
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/10
w sprawie ustalenia na rok 2010 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/10
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Kwidzynie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/10
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/10
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/10
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/10
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 101/09
w sprawie określenia sposobu powierzania pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz dokonywania rozliczenia z powierzonego mienia
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 100/09
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Rozpędzony
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 99/09
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 98/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 97/09
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie pełnomocnictwa do reperezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w sprawie realizacji projektu systemowego "Zainwestuj w swoją przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 96/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 95/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 94/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 93/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 92/09
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gimnazjum w Nowym Dworze pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Redagujemy i wydajemy" w ramach programu "Młodzież w działaniu"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 91/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 90/09
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 89/09
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn w zamian za wolny od pracy dzień świąteczny 26 grudnia przypadający w sobotę
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 88/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 87/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 86/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 85/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach: Baldram, Lipianki, Mareza, Pawlice"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 84/09
w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 83/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 82/09
w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Brachlewie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 81/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 80/09
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 78/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 77/09
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Gminy Kwidzyn regulaminu oryganizacyjnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 76/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 75/09
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 74/09
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2010 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 73/09
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 72/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/09
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn w zamian za wolny od pracy dzień świąteczny 15 sierpnia przypadający w sobotę
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 70/09
w sprawie określenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Kwidzyn, okresów, za które jest sporządzana ocena, kryteriów, na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skali ocen
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 69/09
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 68/09
w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 67/09
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 65/09
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Michalskiego na Zastępcę Wójta Gminy Kwidzyn oraz powierzenia mu prowadzenia określonych spraw Gminy w imieniu Wójta
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 64/09
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 63/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/09
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/09
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/09
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2008
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/09
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2008
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/09
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 5 229 000 zł na finansowanie wydatków majątkowo - iinwestycyjnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/09
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 53/09
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/09
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/09
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2008 r. oraz innych informacji
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/09
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/09
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn oraz ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/09
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o obwodach głosowania, ich granicach i numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/09
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Licze
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kwidzyn w roku szkolnym 2009/2010
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/09
w sprawie upoważnienia Pani Ireny Szczęsnej, starszego pracownika socjalnego, do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz odbierania oświadczeń o stanie majątkowym w sprawach dodatków mieszkaniowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/09
w sprawie upoważnienia Pani Iwony Sikory, starszego pracownika socjalnego, do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz odbierania oświadczeń o stanie majątkowym w sprawach dodatków mieszkaniowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/09
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Łaszewskiej, starszego pracownika socjalnego, do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz odbierania oświadczeń o stanie majątkowym w sprawach dodatków mieszkaniowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/09
w sprawie upoważnienia Pani Anny Troper, starszego pracownika socjalnego, do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz odbierania oświadczeń o stanie majątkowym w sprawach dodatków mieszkaniowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/09
w sprawie upoważnienia Pani Ewy Brzostowskiej, starszego pracownika socjalnego, do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz odbierania oświadczeń o stanie majątkowym w sprawach dodatków mieszkaniowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 32/09
w sprawie upoważnienia Pani Iwony Nowogrodzkiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/09
w sprawie upoważnienia Agnieszki Skrzypek, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania od dłużników alimentacyjnych oświadczeń majątkowych, prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/09
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej Korzeniewo - Pastwa etap II w miejscowościach Gniewskie Pole - Pastwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 28/09
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/09
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/09
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/09
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/09
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/09
w sprawie zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz nadania Urzędowi Gminy Kwidzyn Regulaminu organizacyjnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 20/09
w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, ul. Sportowa 28 w postaci środków trwałych i nieruchomości, z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółki
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/09
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 18/09
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 16/09
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Lipianki
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/09
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 14/09
w sprawie przyznania niektórym pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn ekwiwalentu pienieżnego za używanie prywatnego telefonu komórkowego do celów służbowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/09
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu systemowego Zainwestuj w swoją przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych mieszanych z budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Kwidzyn na lata 2009 - 2012
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/09
w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/09
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/09
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/09
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 7/09
w sprawie ustalenia na rok 2009 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/09
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn (na rok 2009)
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/09
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/09
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/09
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/09
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/09
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 92/08 93/08 94/08 95/08
92/08 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie ; 93/08 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Przetargowej ; 94/08 - w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kwidzyn instrukcji obiegu i kontroli druków ścisłego zarachowania ; 95/08 - w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 91/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 90/08
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 89/08
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 88/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Kwidzyn finansowanej z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 87/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 86/08
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 85/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków majątkowo inwestycyjnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 84/08
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 83/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 82/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 81/08
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli w przypadku ich nieobecności
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 80/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 79/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla terenów inwestycyjnych w Górkach i Rozpędzinach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 77/08
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn w zamian za dzień świąteczny Wszystkich Świętych 1 listopada przypadający w sobotę
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 76/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 75/08
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 74/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 73/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla terenów inwestycyjnych w Górkach i Rozpędzinach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 72/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utwardzenie drogi śródpolnej płytami JOMB w miejscowości Janowo
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 70/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację nawierzchni dróg osiedlowych wraz z odwodnieniem w miejscowości Obory
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 69/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę nawierzchni chodnika w miejscowościach: Mareza oraz Korzeniewo
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 68/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 67/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlanej na remont budynku Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 66/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1990 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 65/08
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zasobów mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 64/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 63/08
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/08
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/08
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pastwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/08
w sprawie powierzenia pełnienia zastępstwa na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/08
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/08
w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/08
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/08
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2009 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 53/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 52/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej Bronno - Licze
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej Korzeniewo
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 50/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Przedszkola w Marezie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do placówek oświatowych Gminy Kwidzyn w Nowym Dworze, Janowie, Tychnowach i Marezie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynków gospodarczych w zabudowie szeregowej w Marezie oraz opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/08
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowcu.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/08
w sprawie przyznania uprawnień określonym pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn do korzystania z telefonów komórkowych zakupionych przez Urząd Gminy Kwidzyn oraz ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki Urzędu Gminy Kwidzyn za telefony komórkowe przydzielone pracownikom i zasad rozliczania kosztów przekraczających ustalone limity
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż drewnianych elementów zabawowo-rekreacyjnych na placach zabaw na terenie Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu w Rakowcu przy ul. Leśnej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Janowo.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 39/08
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/08
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2007r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2007r. oraz innych informacji.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/08
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/08
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn w zamian za dzień świąteczny 3 Maja przypadający w sobotę.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 32/08
w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Rakowcu.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla terenów inwestycyjnych w Górkach i Rozpędzinach - branża drogowa.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 521 Kwidzyn -Iława na odcinku Rakowice-Rakowiec km 4+725 - 5+443.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 28/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych mieszanych z budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Kwidzyn na lata 2008 - 20011.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy ścieżki rowerowo - pieszej z Marezy do Grabówka.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg z płyt JOMB w miejscowościach: Korzeniewo, Lipianki, Podzamcze, Mareza, Brachlewo.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/08
zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej sołectwa Mareza oraz ustalenia wzoru karty do głosowania w tych wyborach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/08
w sprawie zwołania wyborów uzupełniających do rady sołeckiej sołectwa Mareza oraz ustalenia wzoru karty do głosowania w tych wyborach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/08
w sprawie zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/08
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 18/08
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej sołectwa Obory.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/08
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mareza Osiedle.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 16/08
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy ścieżki rowerowo - pieszej w Rozpędzinach.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 14/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy ścieżki rowerowo - pieszej z Marezy do Grabówka.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynków gospodarczych w zabudowie szeregowej w Marezie.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/08
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/08
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/08
w sprawie ustalenia na rok 2008 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/08
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2008 roku.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 7/08
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/08
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/08
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/08
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/08
w sprawie zmiany członka komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w Rakowcu ul. Słoneczna.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie w 2008 roku remontów budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach będących własnością Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/08
w sprawie ustalenia terminu i miejsca konsultacji z mieszkańcami sołectw Baldram, Kamionka, Tychnowy i Ośno
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 135/07
w sprawie zmiany członka komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w Bronnie.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 134/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w Rakowcu ul. Słoneczna.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 133/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 132/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej dla osedla Dankowo II.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 131/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w Bronnie.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 130/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 129/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług zbierania i transportu odpadów selekcjonowanych w latach 2008 - 2010.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 128/07
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 127/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości gruntowych.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 126/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2008.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 125/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 124/07
zmieniające zarządzenie Nr 4a/07 z dnia 28 lutego 2004r. w sprawie określenia zasad i warunków odbywania podróży służbowych zamiejscowych przez pracowników zatrudnionych w urzędzie Gminy w Kwidzynie oraz kieroników gminnych jednostek organizacyjnych pojazdami niebędącymi własnością pracodawcy.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 123/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 122/07
w sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 121/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w Bronnie.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 120/07
w sprawie utworzenia funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 119/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej dla osedla Dankowo I.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 118/07
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Kwidzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 117/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 116/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 115/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 114/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 113/07
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli w przypadku ich nieobecności.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 112/07
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 111/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 110/07
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1989r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 109/07
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 108/07
w sprawie ustalenia terminu i miejsca konsultacji z mieszkańcami sołectwa Mareza w sprawie podziału sołectwa Mareza i utworzenie sołectwa Mareza Osiedle oraz zmiany statutu sołectwa Mareza i nadania statutu sołectwu Mareza Osiedle.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 107/07
w sprawie ustalenia terminu i miejsca konsultacji z mieszkańcami sołectw Kamionka i Podzamcze.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 106/07
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 105/07
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 104/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 103/07
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 102/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę mostu na Kanale Palemona w Nowym Dworze.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 101/07
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Rakowcu.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 100/07
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Marezie.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 99/07
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Korzeniewie.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 98/07
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Liczu.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 97/07
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Nowym Dworze.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 96/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości gruntowych.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 95/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi śródpolnej w Janowie.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 94/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi w Grabówku.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 93/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 92/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 91/07
w sprawie ustalenia terminu i miejsca konsultacji z mieszkańcami sołectwa Baldram.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 90/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Rakowcu.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 89/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 88/07
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 87/07
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 86/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy ścieżki rowerowej z Baldramu do Tychnów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 85/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości gruntowych.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 84/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby budowy ścieżki rowerowej z Korzeniewa do Janowa.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 83/07
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2008 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 82/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 81/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi śródpolnej w Pastwie.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 80/07
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 79/07
w sprawie dokonania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 78/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Tychnowach.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 77/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni ulicy Piekarskiej w Rozpędzinach.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 76/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 75/07
w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów gimnazjów w Liczu i Nowym Dworze oraz przedszkoli w Korzeniewie, Marezie i Rakowcu.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 74/07
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2006r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 73/07
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 72/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Ośno.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/07
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 68/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości gruntowych.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 67/07
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 66/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 65/07
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów gimnazjów w Liczu i Nowym Dworze oraz przedszkoli w Korzeniewie, Marezie i Rakowcu.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 64/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci z terenu gminy Kwidzyn do placówek oświatowych w Nowym Dworze i Janowie.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 63/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci z terenu gminy Kwidzyn do placówek oświatowych w Korzeniewie, Rakowcu i Liczu.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/07
w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/07
w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/07
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Gminy Kwidzyn regulaminu organizacyjnego.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości gruntowych.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/07
w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w 2006r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/07
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/07
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2006r. oraz innych informacji.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/07
zmieniający zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 53/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów projektowych na potrzeby opracowania projektu technicznego budowy ścieżki rowerowo - pieszej z Korzeniewa do Janowa.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 52/07
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/07
w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowych.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 50/07
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowo - pieszej wraz z kładką przez rzekę Liwę w Górkach.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/07
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/07
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach okręgu wyborczego, w którym przeprowadzane są wybory uzupełniające do Rady Gminy Kwidzyn, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/07
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej oraz określenia szczegółowych zadań i trybu jej pracy.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/07
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/07
w sprawie ustalenia na rok 2007 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/07
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli w przypadku ich nieobecności.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/07
w sprawie utworzenia w Urzędzie Gminy Kwidzyn funduszu premiowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz wprowadzenia regulaminu premiowania.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przykanalikami w miejscowościach: Mareza, Obory, Nowy Dwór, Grabówko - etap III.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/07
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 39/07
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/07
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/07
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/07
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/07
w sprawie Planu Szkolenia Obronnego w Gminie Kwidzyn na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Górki.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 32/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zmówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Baldram.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/07
w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości gruntowych.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/07
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 28/07
w sprawie zasad funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dankowo.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Szałwinek.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Górki.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pawlice.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Brokowo.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kamionka.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Baldram.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 20/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Brachlewo.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dubiel.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 18/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Gurcz.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Podzamcze.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 16/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Obory.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rozpędziny.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 14/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Grabówko.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowy Dwór.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tychnowy.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bronno.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ośno.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Licze.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rakowiec.
Więcej »
Zarządzenie Wótja Gminy Kwidzyn Nr 7/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rakowice.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Janowo.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pastwa.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Gniewskie Pole.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mareza.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Korzeniewo.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Lipianki.
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337