logo
Prawo miejscowe
Zarządzenia Wójta 2011 - 2014

Zarządzenie nr 166/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej będącej integralną część sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 152 /14
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kwidzyn na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 151 /14
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 150 /14
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 149 /14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 148 /14
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 147 /14
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2015-2017".
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 146 /14
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2015 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 145 /14
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 144 /14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 143 /14
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 142 /14
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 141 /14
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Kwidzyn w roku 2014 w zamian za święto przypadające w sobotę
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 140 /14
w sprawie upoważnienia Pani Teresy Sokołowskiej do działania w imieniu Wójta jako organu gminy lub organu podatkowego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 139 /14
w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 138 /14
w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 135 /14
w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 134 /14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 133 /14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 132/14
w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2015.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 131/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 130/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 129/14
w sprawie objęcia udziałów przez Wójta Gminy Kwidzyn w spółce Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 128/14
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pana Krzysztofa Michalskiego na zastępcę Wójta Gminy Kwidzyn oraz powierzenia mu prowadzenia określonych spraw Gminy w imieniu Wójta
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 127/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 126/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 125/14
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 124/14
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 122/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 121/14
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 120/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 119/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 118/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 117/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 116/14
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 115/14
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 114/14
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 113/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 112/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 109/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 108/14
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 107/14
w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 106/14
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 105/14
w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 104/14
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 103/14
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 102/14
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 101/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 100/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 99/14
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kwidzyn na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 98/14
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 97/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 96/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 95/14
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka szkolna"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 94/14
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 o nazwie "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 93/14
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Wykonanie ulotek oraz gadżetów promocyjnych w ramach działań w zakresie ochrony środowiska pod nazwą "Gmina Kwidzyn - tu mieszkam tu segreguję"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 92/14
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Opracowanie wydanie publikacji pn. "Smaki Powiśla - Powiślański Stół Wielkanocny"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 91/14
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Opracowanie i wydanie publikacji pn. "Gmina Kwidzyn w obiektywie"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 90/14
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Wyposażenie świetlicy kulturalno-oświatowej w Korzeniewie"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 89/14
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 88/14
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 87/14
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I-sze półrocze 2014r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 86/14
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 85/14
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 84/14
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn ze względu na szkodliwe warunki pracy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 83/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 82/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 81/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 80/14
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 79/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 78/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 77/14
w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 76/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania dla Urzędu Gminy Kwidzyn planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2014
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 75/14
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 74/14
w sprawie udzielenia dyrektorowi Gimnazjum w Liczu pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Wybierz lepszy start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 73/14
w sprawie udzielenia dyrektorowi Gimnazjum w Nowym Dworze pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Damy radę!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 72/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 70/14
w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Stobba zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kwidzyn do działania w imieniu Wójta gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 69/14
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Budakowskiej zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Kwidzyn do działania w imieniu Wójta gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 68/14
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 67/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 66/14
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 o nazwie "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 65/14
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Wykonanie ulotek oraz gadżetów promocyjnych w ramach działań w zakresie ochrony środowiska pod nazwą "Gmina Kwidzyn - tu mieszkam tu segreguję"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 64/14
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Opracowanie i wydanie publikacji pn. "Smaki Powiśla - Powiślański Stół Wielkanocny"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 63/14
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Opracowanie i wydanie publikacji pn. "Opracowanie i wydanie publikacji pn. "Gmina Kwidzyn w obiektywie"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/14
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Wyposażenie świetlicy kulturalno-oświatowej w Korzeniewie"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/14
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/14
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/14
w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/14
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/14
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/14
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 53/14
w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 52/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 50/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/14
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/14
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2013
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/14
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2013
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/14
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/14
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/14
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/14
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i przedszkola w przypadku ich nieobecności
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/14
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 39/14
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Kwidzyn w roku 2014 w zamian za święto przypadające w sobotę
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/14
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Pomorskiego o nazwie: "Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Nowy Dwór i Pastwa poprzez budowę terenów rekreacyjno-sportowych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/14
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych o nazwie projektu: "Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej dla pompy ciepła, celem wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzewania budynków publicznych w miejscowości Korzeniewo, Gmina Kwidzyn"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/14
w sprawie powołania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/14
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 32/14
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kwidzyn, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przy realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007 - 2013
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/14
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 28/14
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/14
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu gminy Kwidzyn oraz dla Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/14
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i przedszkola w przypadku ich nieobecności
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/14
w sprawie zasad zwrotu przez Gminę Kwidzyn kosztów zakupu pokarmu dla wolno żyjących kotów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/14
w sprawie określenia zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/14
w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2014
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 20/14
w sprawie upoważnienia Pani Mirosławy Tarasiuk, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, do działania w imieniu Wójta jako organu podatkowego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/14
w sprawie powołania Zespołu ds. systemu kontroli zarządczej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 18/14
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 16/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/14
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2014 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 14/14
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/14
w sprawie upoważnienia Pana Zdzisława Chojnackiego, zatrudnionego w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/14
w sprawie upoważnienia Pana Roberta Paziewskiego, zatrudnionego w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/14
w sprawie upoważnienia Pani Emilii Woźniak, zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/14
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/14
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 7/14
w sprawie zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/14
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacji zadań publicznych w 2014 roku
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/14
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/14
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/14
w sprawie opracowania dla Urzędu Gminy Kwidzyn planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2014
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/14
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 130/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 129/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 128/13
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 127/13
w sprawie ustalenia na rok 2014 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 126/13
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2014 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 125/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 124/13
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 123/13
w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 122/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 121/13
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 120/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 119/13
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 118/13
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 117/13
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2014 - 2016"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 116/13
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 115/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 114/13
w sprawie powołania Zespołu Samooceny
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 113/13
w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 112/13
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Kwidzyńskiej Grupy Zakupowej"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 111/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 110/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 109/13
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 108/13
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 107/13
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 106/13
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014 - 2021
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 105/13
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informacji niejawnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 104/13
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2014 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 103/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 102/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 101/13
w sprawie powołania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 100/13
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 99/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 98/13
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Pątkowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działania w imieniu Wójta jako organu gminy w sprawach dodatków mieszkaniowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 97/13
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Pątkowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działania w imieniu Wójta jako organu gminy wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 96/13
w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 95/13
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Budakowskiej zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Kwidzyn do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 94/13
w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Stobby zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kwidzyn do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 93/13
zmieniające Zarządzenie Nr 14/13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 92/13
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 91/13
zmieniające Zarządzenie Nr 19/13 Wójta Gminy Kwidzyn w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 90/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 89/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 88/13
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 87/13
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 86/13
w sprawie dokonania zmiany zarządzenia 84/13 z dnia 10 września 2013r. w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 85/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 84/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 83/13
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 82/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 81/13
w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 80/13
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2014 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 79/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 78/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 77/13
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 76/13
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 75/13
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 74/13
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz określenie wzoru wniosku o przyznanie tej nagrody, dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 73/13
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 72/13
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw rozwoju i promocji gminy oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/13
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Kwidzyn na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 70/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 69/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 68/13
zmieniające Zarządzenie Nr 19/13 Wójta Gminy Kwidzyn w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 67/13
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 66/13
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 65/13
w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 64/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 63/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/13
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/13
w sprawie powołania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/13
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/13
w sprawie ustalenia procedur nadzoru w zakresie gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/13
w sprawie wprowadzenia "Programu zapewnienia i poprawy jakości" audytu wewnętrznego przeprowadzanego w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/13
w sprawie dodatkowego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/13
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 53/13
w sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 52/13
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Pomorskiego o nazwie: "Wirtualny spacer po gminie Kwidzyn sposobem na promocję walorów przyrodniczych, kulturalnych i turystycznych"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/13
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Pomorskiego o nazwie: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn - Janowo i Szałwinek"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 50/13
zmieniająca w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Pomorskiego o nazwie: "Podniesienie walorów turystycznych gminy Kwidzyn poprzez przebudowę ciągu pieszego oraz urządzenie punktu widokowego w miejscowości Mareza"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/13
zmieniająca zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Pomorskiego o nazwie: "Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Brachlewo"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/13
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/13
w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/13
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/13
w sprawie przyjęcia planu kontroli w podległych gminnych jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/13
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/13
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/13
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 39/13
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Ośno
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/13
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie, w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/13
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/13
w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/13
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2012
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 32/13
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2012
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/13
w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/13
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 28/13
zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Brokowo
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/13
w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wyjść prywatnych w czasie godzin pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/13
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz przyznawania świadczeń dodatkowych dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/13
w sprawie archiwizacji dokumentów z referendum powiatowego przeprowadzonego w dniu 12 sierpnia 2012 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/13
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Brokowo
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/13
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 20/13
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/13
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 18/13
w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Kwidzyn obowiązujących w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz procedur kontroli ich stosowania
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 16/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/13
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 14/13
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/13
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/13
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2013 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/13
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ustalenia jego składu, organizacji, siedziby i trybu pracy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/13
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/13
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/13
w sprawie ustalenia na rok 2013 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 7/13
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/13
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/13
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/13
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/13
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/13
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 105/12
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 104/12
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 103/12
w sprawie upoważnienia Pani Anny Mielniczek, zatrudnionej na stanowisku Sekretarza Gminy, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 102/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 101/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 100/12
w sprawie upoważnienia Pana Jarosława Obuchowskiego, zatrudnionego na stanowisku Inspektora do spraw gospodarki lokalowej, usług komunalnych i informatyzacji w Urzędzie Gminy Kwidzyn, do działania w imieniu wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 99/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 98/12
w sprawie upoważnienia Pani Agaty Brzezińskiej zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw podatków lokalnych i innych opłat, w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 97/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 96/12
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Pomorskiego o nazwie: "Podniesienie walorów turystycznych gminy Kwidzyn poprzez przebudowę ciągu pieszego oraz urządzenie punktu widokowego w miejscowości Mareza"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 95/12
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 94/12
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 93/12
w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędzie Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 92/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 91/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 90/12
w sprawie upoważnienia Pani Joanny Pomianowskiej, zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw zasobów mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Kwidzyn, do działania w imieniu wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 89/12
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 88/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 87/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 86/12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 85/12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 84/12
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 83/12
w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw wyborów, urzędnika wyborczego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 82/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 81/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 80/12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2013 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 79/12
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Kwidzyn za odpracowaniem
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 78/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 77/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 76/12
w sprawie upoważnienia Pani Joanny Jankowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 75/12
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Pomorskiego o nazwie: "Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Brachlewo"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 74/12
w sprawie upoważnienia Pani Lilianny Derdej, zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 73/12
w sprawie upoważnienia Pana Roberta Paziewskiego zatrudnionego na stanowisku inspektora do spraw gospodarki przestrzennej budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn, do działania w imieniu wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 72/12
w sprawie upoważnienia Pana Jacka Findlinga, zatrudnionego na stanowisku inspektora do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn, do działania w imieniu wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/12
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Budakowskiej, zatrudnionej na stanowisku Inspektora do spraw dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Kwidzyn, do działania w imieniu wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 70/12
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 69/12
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 68/12
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 67/12
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Korzeniewo
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 66/12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 65/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 64/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 63/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/12
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/12
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/12
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/12
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 53/12
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 52/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 50/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/12
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/12
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Kwidzyn Pani Ewy Szwajkowskiej-Tul
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/12
powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/12
w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/12
w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Gimnazjum w Nowym Dworze
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/12
w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Gimnazjum w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 39/12
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o obwodach głosowania, ich granicach i numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn, w których odbędzie się referendum powiatowe, zarządzone na dzień 12 sierpnia 2012 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/12
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/12
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/12
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/12
w sprawie odbywania i rozliczania podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn oraz zwrotu kosztów używania do celów służbowych w jazdach lokalnych pojazdów niebędących własnością pracodawcy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/12
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Dawniej ciuchcia, dzisiaj rower III" w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Działaj lokalnie VIII"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/12
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Pani Katarzyny Kisiel
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/12
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2011
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/12
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2011
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/12
w sprawie udzielenia dyrektorowi Gimnazjum w Nowym Dworze pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Dla chcącego nic trudnego..." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2012-2014"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 20/12
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/12
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 16/12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2012 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/12
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 14/12
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/12
w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw wyborów, urzędnika wyborczego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/12
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/12
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2012 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/12
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/12
w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 7/12
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/12
w sprawie ustalenia na rok 2012 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/12
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/12
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/12
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/12
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/12
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 119/11
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413, "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju wsi" objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Pomorskiego o nazwie: "Przebudowa pomieszczeń użytecznych publicznej w budynku położonym w miejscowości Pastwa"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 118/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 117/11
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 116/11
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 115/11
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 114/11
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 113/11
w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze do spraw organizacyjnych i samorządowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 111/11
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 110/11
w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 109/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 108/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 107/11
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 106/11
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 105/11
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 100/11
w sprawie upoważnienia Joanny Jankowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do przekazania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 99/11
w sprawie upoważnienia Małgorzaty Kaczmarek, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 98/11
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 97/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012- 2015"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 96/11
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 95/11
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 94/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 93/11
w sprawie organizacji stałego dyżuru w Gminie Kwidzyn na czas zagrożenia i wojny
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 92/11
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ustalenia jego składu, organizacji, siedziby i trybu pracy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 91/11
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 90/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 89/11
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Michalskiego - Zastępcy Wójta Gminy Kwidzyn do załatwiania w imieniu Wójta spraw z zakresu administracji publicznej oraz wydawania decyzji administracyjnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 88/11
w sprawie przyjęcia planu kontroli w podległych gminnych jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 87/11
w sprawie: wprowadzenia (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Każdy z nas jest indywidualnością - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kwidzyn" dofinansowanego ze środków Europejskich Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 86/11
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędzu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 85/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 84/11
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 83/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 82/11
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 81/11
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Pani Joanny Pomianowskiej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 80/11
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 79/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 78/11
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 77/11
w sprawie określenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Każdy z nas jest indywidualnością - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 76/11
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o obwodach głosowania, ich granicach i numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 75/11
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 74/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 73/11
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 72/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/11
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 70/11
w sprawie zmiany opracowanego planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 69/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 68/11
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 67/11
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i warunków odbywania podróży służbowych zamiejscowych przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych pojazdami niebędącymi własnością pracodawcy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 66/11
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 65/11
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w ramach działu w zakresie wydatków bieżacych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 64/11
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 63/11
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Kwidzyn Łukasza Weredy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/11
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjnych i samorządowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/11
w sprawie przyznania uprawnień określonym pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn do korzystania z telefonów komórkowych zakupionych przez Urząd Gminy Kwidzyn oraz ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki Urzędu Gminy Kwidzyn za telefony komórkowe przydzielone pracownikom i zasad rozliczania kosztów przekraczających ustalone limity
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/11
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Kwidzyn Teresy Sokołowskiej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/11
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kwidzynie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Kwidzyn" z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/11
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 53/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 52/11
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Ocalić od zapomnienia" w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Działaj lokalnie - VIII"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/11
w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 50/11
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Mój region - moje korzenie - moje istnienie. Dawniej ciuchcia, dzisiaj rower II" w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Działaj lokalnie - VIII"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/11
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Budakowskiej, zatrudnionej na stanowisku Inspektora do spraw dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Kwidzyn, do działania w imieniu wójta jako organ gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/11
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadania pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 8.731.153,00 zł na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2011 dochodach budżetu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/11
w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu opracowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/11
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/11
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2010
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/11
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2010
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/11
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/11
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/11
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 39/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/11
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/11
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwidzyn do spraw zasobu mienia komunalnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/11
w sprawie planu szkolenia obronnego w Gminie Kwidzyn na rok 2011
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/11
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/11
w sprawie ustalenia na rok 2011 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/11
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwidzyn do spraw zasobów mienia komunalnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 32/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dankowo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Górki i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bronno i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ośno i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 28/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Licze i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pawlice i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rakowice i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rakowiec i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Brokowo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kamionka i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dubiel i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Brachlewo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 20/11
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2011 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 18/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tychnowy i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Baldram i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 16/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Podzamcze i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Gniewskie Pole i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 14/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Gurcz i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Janowo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Szałwinek i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pastwa i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/11
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/11
w sprawie nadania Urzędowi Gminy Kwidzyn regulaminu organizacyjnego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Korzeniewo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 7/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Lipianki i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mareza Osiedle i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/11
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mareza
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/11
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/11
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/11
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/11
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337