logo
Prawo miejscowe
Zarządzenia Wójta 2015 - 2018

Zarządzenie nr 166/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej będącej integralną część sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 165/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 164/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2018r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 163/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 162/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 159/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 158/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018 r.
W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 157/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 156/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 155 / 18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2019 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt.
Więcej »
Zarządzenie Nr 153/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2018r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"
Więcej »
Zarządzenie Nr 150/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 grudnia 2018r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2021"
Więcej »
Zarządzenie Nr 149/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 148/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 147/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 146/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 145/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 listopada 2018r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 - 2020"
Więcej »
Zarządzenie Nr 144/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 listopada 2018r.
W sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 143/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 listopada 2018r.
W sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 142/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018 r.
Zmieniające Zarządzenie Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 141/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 listopada 2018r.
W sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 140/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2018 r.
Zarządzenie Nr 140/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 139/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2018r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 138/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2018r.
W sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034 oraz projektu uchwały budżetowej w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019.
Więcej »
Zarządzenie Nr 137/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2018r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 136/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018.
Więcej »
Zarządzenie Nr 135/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 133/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 października 2018r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 132/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 października 2018r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 134/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 131/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 października 2018r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 130/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 października 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 129/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 października 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 128/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 października 2018 r.
W sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 127/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 09 października 2018r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 126/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 09 października 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 125/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 października 2018 r.
Zarządzenie Nr 125/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Kwidzyn w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 124/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 123/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 122/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 września 2018r.
W sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".
Więcej »
Zarządzenie Nr 121/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
W sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 120/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 119/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 118/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2018 r.
W sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 117/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
W sprawie ustalenia wzorów: pieczęci szkolnej komisji wyborczej, formularzy i druków wyborczych stosowanych w wyborach uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn zarządzonych na 28 września 2018r. oraz ustalenia zasad ich stosowania
Więcej »
Zarządzenie Nr 116/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
W sprawie regulaminu pracy szkolnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 115/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r.
O zmianie zarządzenia Nr 4/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r.
W sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 112/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r.
o zmianie zarządzenia Nr 3/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 111/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 110/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 sierpnia 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 109/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 sierpnia 2018 r.
W sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 108/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 sierpnia 2018 r.
O zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 107/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 106/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 sierpnia 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2018 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie skrócenia oraz zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn z powodu upałów
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 sierpnia 2018 r.
W sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w Referacie podatków lokalnych i innych opłat w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r.
W sprawie skrócenia czasu pracy w czasie upałów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 100/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fielforfa ps.
Więcej »
Zarządzenie Nr 99/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018 r.
W sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją powiązanych ze sobą udzielonych zamówień w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn"
Więcej »
Zarządzenie Nr 96/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 lipca 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 94/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie konkursu ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 lipca 2018 r.
W sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 lipca 2018 r.
W sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkól i przedszkola w przypadku ich nieobecności
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 89/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2018 r.
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. ,,Nil" w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil" w rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Nr 86/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pani Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z niepominięciem decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start
Więcej »
Zarządzenie Nr 85 / 18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 82/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Przyborowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z pominięciem decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start
Więcej »
Zarządzenie Nr 80/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start
Więcej »
Zarządzenie Nr 78 / 18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 czerwca 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 77 / 18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2018 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 76 / 18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 czerwca 2018 r.
W sprawie sposobu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 75 / 18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps.
Więcej »
Zarządzenie Nr 74 / 18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018 r.
Wsprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w zakresie zdrowia publicznego dla podmiotów w 2018 roku oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 73 / 18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania polanu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 71 / 18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2018 r.
o zmianie zarządzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2018 r.
W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2017 rok oraz innych informacji.
Więcej »
Zarządzenie Nr 69 / 18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2018 r.
W sprawie Zespołu ds. monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2018 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia ,,Programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2018-2020".
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 maja 2018 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie zdrowia publicznego dla podmiotów w 2018 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie Zespołu Zadaniowego ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2020.
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Zmieniające zarządzanie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018.
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 kwietnia 2018 r.
W sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Kwidzyn absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 kwietnia 2018 r.
W sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2017 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 kwietnia 2018 r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 kwietnia 2018 r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 kwietnia 2018 r.
W sprawie określenia zasad realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 kwietnia 2018 r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 kwietnia 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 kwietnia 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 kwietnia 2018 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia przerw pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2017/2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 kwietnia 2018 r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2017.
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 kwietnia 2018 r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2017.
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i przykłady klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budzetu Gminy Kwidzyn na rok 2018.
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2018 r.
W sprawie przedstawienia sprawozdana rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania plany finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 marca 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania plany finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 marca 2018 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Kwidzyńska Grypa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2018 r."
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 marca 2018 r.
W sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018.
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 Lutego 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018 r.
W sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2017/2018.
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018 r.
O zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn".
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. ,,Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej".
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Liwą w nieznane".
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Kwidzyn".
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. ,,Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy".
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018 r.
Zarządzenie Nr 29/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Kwidzyn"
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 lutego 2018 r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy kwidzyn z dnia 1 lutego 2018 r.
Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Pana Łukasza Weredy, zatrudnionego w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku Kierownika Referatu podatków i opłat lokalnych, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy lub organu podatkowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 01 stycznia 2018 r.
O zmianie Zarządzenie Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lutego 2018 r.
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacją zadań pożytku publicznego na rok 2018 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2018 r.
W sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2018 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planach dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018.
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 21/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Agaty Szcześniak, zatrudnionej na stanowisku Sekretarza Gminy, do działania w imieniu Wójta Gminy jako organu
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2018 r.
Zarządzenie o zmianie Zarządzenia Nr 131/16 z z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2018 r.
Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Górki
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2018 r.
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2018 r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 stycznia 2018 r.
Zarządzenie w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 stycznia 2018 r.
W sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 stycznia 2018 r.
W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 stycznia 2018 r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 stycznia 2018 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 stycznia 2018 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 stycznia 2018 r.
W sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 stycznia 2018 r.
W sprawie upoważnienia Pani Sylwii Nowak, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działania w imieniu Wójta jako organ gminy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.
O zmianie Zarządzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.
W sprawie opracowania dla Urzędu Gminy Kwidzyn planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.
W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.
W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Kwidzyn w roku 2018 w zamian za święto przypadające w sobotę.
Więcej »
Zarządzenie Nr 151/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2017r
W sprawie wprowadzenia
Więcej »
Zarządzenie Nr 150/17 Wójta Gminy Kwidzyn dnia 29 grudnia 2017 r.
O zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 149/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/14 z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Kwidzyn oraz dla Urzędu Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 148/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
W sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Kwidzyn obowiązujących w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz procedur kontroli ich stosowania.
Więcej »
Zarządzenie Nr 147/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 146/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2017r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 145/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017 r.
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 144/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 143/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 grudnia 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 139/17 Wójta Gminy Kwidzynz dnia 15 grudnia 2017 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt
Więcej »
Zarządzenie Nr 138/17 Wójta Gminy Kwidzynz dnia 14 grudnia 2017 r.
W sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 137/17 Wójta Gminy Kwidzynz dnia 12 grudnia 2017 r.
W sprawie ustalenia wysokości składek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 136/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 135/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2017r
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 133/17 Wójta Gminy Kwidzynz dnia 30 listopada 2017 r.
O zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 132a /17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 130/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 listopada 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 129/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 listopada 2017r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 128 /17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2017r.
W sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 127/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2017r.
W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rakowcu".
Więcej »
Zarządzenie Nr 126/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2017 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018"
Więcej »
Zarządzenie Nr 125/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 listopada 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 124/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 listopada 2017 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami i ochrony zwierząt w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 123/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 listopada 2017 r.
O zmianie zarządzenia w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2017 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i egzekucji w Referacie Podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rektutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 120/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2017r.
W sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032 oraz projektu uchwały budżetowej w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018.
Więcej »
Zarządzenie Nr 119/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2017 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 115/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 października 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 października 2017 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 112/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 października 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 111/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 października 2017r
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 110/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 października 2017 r.
W sprawie nadania Urzędowi Gminy Kwidzyn Regulaminu Organizacyjnego
Więcej »
Zarządzenie Nr 109/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2017r
W sprawie zasad odbywania oraz rozliczania krajowych podróży służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 108/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2017r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 107/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 106/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 września 2017r
W sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 września 2017r.
W sprawie upoważnienia Pani Martyny Piernickiej zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw infrastruktury drogowej i transportu w Urzędzie Gminy Kwidzyn do załatwiania spraw w imieniu Wójta
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 września 2017r.
W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rakowcu".
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 września 2017 roku
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminu Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 września 2017 roku
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2017 roku
W sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii w zakresie terapii uzależnień na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 100/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2017r.m
W sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".
Więcej »
Zarządzenie Nr 99 /17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2017r
W sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2017 roku
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dział, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2017 roku
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2017 roku
O zmianie Zarządzenia Nr 124/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Kwidzyn i jej jednostkach budżetowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 94/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2017 roku
W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planów wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2017 roku
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 92a/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 sierpnia 2017 r.
W sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 89/17 WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 23 sierpnia 2017 r.
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 sierpnia 2017r.
W sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze do spraw rozwoju i promocji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 sierpnia 2017r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 86/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 sierpnia 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 sierpnia 2017 r.
W sprawie konkursu ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 sierpnia 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 sierpnia 2017r
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenia Nr 82/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2017 r.
W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2017 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 sierpnia 2017r.
W sprawie upoważnienia Pani Żanety Czarnuch, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarzdzenie Nr 80/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 sierpnia 2017 r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie nr 79/17 Wójta Gminy Kwidzyn- Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017 r.
W spawie udziału w ćwiczeniu obronnym pn. "Kryzys 2017" organizowanym przez Starostę Kwidzyńskiego
Więcej »
Zarządzenie Nr 78/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017r.
W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2017r.
W sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Narloch zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kwidzyn do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury drogowej i transportu w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2017r
O zmianie zarządzenia w sprawie upoważnienia Pana Zdzisława Chojnackiego, zatrudnionego w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku do spraw gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 66/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 lipca 2017 r.
W sprawie ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 65/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze z oddziałem przedszkolnym oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Nowym Dworze
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 64/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu z oddziałem przedszkolnym oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Nr 63 /17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2017r.
W sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 60/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 czerwca 2017r.
W sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 59/2017 WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 5 czerwca 2017 r.
W sprawie ustalenia zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017 r.
W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświaty
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2017 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2017r.
Uchylające zarządzenie w sprawie przyznania niektórym pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn ekwiwalentu pieniężnego za używanie prywatnego telefonu komórkowego do celów służbowych
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 53/2017 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2017 roku
W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2016 rok oraz innych informacji.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 52/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 maja 2017 r.
W sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Poznaj z nami rzekę Wisłę" w ramach Programu Działaj Lokalnie X 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Więcej »
Zarządzenie Nr51 /17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2017r.
W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - Mały Baldram, Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Oubiel- część 1: Zlewnie pompowni P7, P8, Pdl l., Pd12
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 maja 2017 r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr39 a/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 04 kwietnia 2017r.
W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa dróg gminnych w Górkach".
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2017 r.
W sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 kwietnia 2017r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 44 /17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 kwietnia 2017r
W sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz przyznawania świadczeń dodatkowych dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 43 /17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 kwietnia 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 kwietnia 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 kwietnia 2017r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r
w sprawie kontroli zarządczej na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r.
W sprawie Zespołu Zadaniowego ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2020
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 37/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r.
W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r
W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Kwidzyn w roku 2017 w zamian za święto przypadające w sobotę
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r.
W sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r.
W sprawie naboru na zwalniające sie stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017 r. oraz Zarządzenie Nr 33a/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2017 r.
Zarządzenie 33/17 - Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz Zarządzenie Nr 33a/17 - zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Więcej »
Zarządzenia Nr 32/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2017r
W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2017r
W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 marca 2017r.
W sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 marca 2017r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2017r
W sprawie upoważnienia Pana Łukasza Weredy, zatrudnionego w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku Zastępcy Kierownika Referatu podatków i opłat lokalnych, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy lub organu podatkowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 marca 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 marca 2017 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2017r.
W sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2017 r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2017r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2017 roku
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Brachlewo
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 luty 2017 rok
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycje w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 lutego 2017 rok
W sprawie zespołu ds. monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lutego 2017r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lutego 2017r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2017 r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lutego 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lutego 2017 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn zna rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 lutego 2017r
W sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 13/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2017r.
W sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Więcej »
Zarządzenie Nr12/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania w planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie dokonania zamian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2017 r.
W sprawie zwrotu przez Gminę Kwidzyn kosztów zakupu pokarmu dla wolno żyjących kotów
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 9/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2017 r.
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2017 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2017r.
W sprawie karty obiegowej formularza zadania
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2017 r.
W sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 stycznia 2017r.
W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup usługi merytorycznej w ramach realizacji projektu pn. Kompetentni= gotowi na lepszą przyszłość".
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 stycznia 2017 roku
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Rakowiec
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 stycznia 2017 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 stycznia 2017r.
W sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2017r.
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
Więcej »
Zarządzenie Nr 132/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016r
W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kwidzyn na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Więcej »
Zarządzenie Nr 131/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016 r.
W sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 130/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016 r.
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 129/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016 r.
W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 128/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016r.
W sprawie opracowania dla Urzędu Gminy Kwidzyn planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 127/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów iwydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 126/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 125/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 124/16 wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r.
W sprawie zasad centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Kwidzyn i jej jednostkach budżetowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 123/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 122/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2016 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2017 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt.
Więcej »
Zarządzenie Nr 121/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 grudnia 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 120/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 grudnia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 119/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 rudnia 2016 r.
W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 118/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2016r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 117/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2016r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Mirosławy Tarasiuk, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, do działania w imieniu Wójta jako organu podatkowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 116/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 115/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 108/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 listopada 2016r.
W sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Kwidzyn do działania w imieniu Wójta
Więcej »
Zarządzenie Nr 107/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 listopada 2016r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017"
Więcej »
Zarządzenie Nr 106 /16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 listopada 2016r.
W sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia10 listopada 2016r.
W sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026 oraz projektu uchwały budżetowej w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017.
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/16 Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KWIDZYN NA LATA 2017-2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu :fmansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 listopada 2016r.
W sprawie upoważnienia Pani Teresy Sokołowskiej zatrudnionej na stanowisku do spraw księgowości i egzekucji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w Referacie podatków i opłat lokalnych, do działania w imieniu wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2016r.
W sprawie upoważnienia Pani Anny Czerwiec zatrudnionej na stanowisku do spraw podatków lokalnych i innych opłat w Referacie podatków i opłat lokalnych, do działania w imieniu wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 100/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2016r.
W sprawie upoważnienia Pani Iwony Skrajda, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku Skarbnika Gminy, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy lub organu podatkowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 99/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 października 2016 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2016 r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 października 2016 r.
W sprawie zmiany regulaminu przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 96/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 października 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 października 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 94/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 października 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 października 2016r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 października 2016r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 października 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 października 2016r.
W sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 89/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 września 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 września 2016 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 września 2016 r.
W sprawie wprowadzania " Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 86/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 września 2016r.
W sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016r.
W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna"
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 września 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2016r.
W sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".
Więcej »
Zarządzenie Nr 82/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenia Nr 80 /16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2016r.
W sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 79/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2016r.
W sprawie ustalenia wzorów: pieczęci szkolnej komisji wyborczej, formularzy i druków wyborczych stosowanych w wyborach uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn zarządzonych na 29 września 2016r. oraz ustalenia zasad ich stosowania
Więcej »
Zarządzenie Nr 78/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2016r.
W sprawie regulaminu pracy szkolnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2016r.
W sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania składu komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2016 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 sierpnia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 sierpnia 2016 r.
W sprawie powołania Zespołu Oceny Ryzyka Zawodowego w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2016r.
W sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 2S października 201Sr.
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 20l6r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw podatków lokalnych i innych opłat w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2016 r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 lipca 2016 r.
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 lipca 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 lipca 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 lipca 2016r.
W sprawie zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z terenu Gminy Kwidzyn do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 60/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 lipca 2016r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 59/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 lipca 2016r.
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 58/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 lipca 2016r.
W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 56/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2016r.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość" w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca maja 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/16 Wójta Gmfny Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie nr 53/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2016 r.
W sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2016r.
W sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 maja 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 maja 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 49/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30.maja 2016r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Gimnazjum w Nowym Dworze pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy W zakresie realizacji projektu "Z ekonomią na Ty" w ramach dofinansowywania projektów z zakresu edukacji ekonomicznej przez Narodowy Bank Polski
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 46/2016 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 maja 2016 roku
W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2015 rok oraz innych informacji.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 45/16 WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 19 maja 2016 r.
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 maja 2016r.
W sprawie legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2016 r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 39/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2016r.
W sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły- Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Historyczne podróże małe i duże" w ramach Programu Działaj Lokalnie IX" 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Więcej »
Zarządzenie nr 38/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 kwietnia 2016 r.
W sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2016 r.
W sprawie Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenia Nr 36 /16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2016r.
W sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2016r.
W sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen, okresów, za które jest sporządzana ocena, kryteriów, na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skali ocen
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 32 /16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 kwietnia 2016 r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 kwietnia 2016r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 kwietnia 2016 r.
W sprawie upoważnienia Pani Olimpii Jóźwik, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 kwietnia 2016 r.
W sprawie upoważnienia Pani Danuty Kisiel, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji
Więcej »
ZARZĄDZENIENr 28/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenia Nr 25/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2016r.
W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2016r.
w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2016.
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2016r.
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016 r.
W sprawie "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kwidzyn"
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 lutego 2016r.
W sprawie upoważnienia Pani Grażyny Stobby zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kwidzyn do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 lutego 2016r.
W sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Budakowskiej zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Kwidzyn do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2016 roku
W sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w Gminie Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2016r.
W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 14/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2016r.
W sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2016r.
W sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. systemu kontroli zarządczej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 lutego 2016r.
W sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Sport po 16"
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 8/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
W sprawie zatwierdzenia diagnozy problemów Fpotrzeb szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn, stworzonej na potrzeby projektu "Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość" W ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Więcej »
ZARZĄDZENIENr 7/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2016 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
ZARZĄDZENIENr 6/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 stycznia 2016 r.
W sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 stycznia 2016r.
W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 stycznia 2016 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 stycznia 2016r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 190/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2015r. r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 188/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2015r. r.
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 187/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2015r. r.
W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 186 /15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2015r. r.
W sprawie opracowania dla Urzędu Gminy Kwidzyn planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 185 /15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2015r. r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 184/15
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2016 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 11 grudnia 2015r.
W sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 182 /15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacjidochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 181/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 grudnia 2015r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Nr 180 /15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 179/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 grudnia 2015r. r.
w sprawie ustalenia wzorów: pieczęci szkolnej komisji wyborczej, formularzy i druków wyborczych stosowanych w pierwszych wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn zarządzonych na 14 stycznia 2016r. oraz ustalenia zasad ich stosowania
Więcej »
Zarządzenie Nr 178/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 grudnia 2015r.
W sprawie regulaminu pracy szkolnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 177/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 grudnia 2015r.
w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 176 /15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 listopada 2015 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 175/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 listopada 2015r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Nr 174/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2015r.
W sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 173/15
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 172/15
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 171/15
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 170/15
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 169/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 168/15
w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021 oraz projektu uchwały budżetowej w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 167/15
w sprawie upoważnienia Pana Maurycego Kultysa zatrudnionego na stanowisku referenta do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kwidzyn, do działania w imieniu wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 166/15
w sprawie upoważnienia Pani Joanny Dębickiej zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw dzierżaw oraz opłat adiacenckich i planistycznych w Urzędzie Gminy Kwidzyn, do działania w imieniu wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 165/15
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 164/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2015r.
W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.03.2016r. do 30.06.2018r."
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 163/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 162/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 161/15
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 160/15
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Moja, twoja, nasza przyszłość" w ramach Programu Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 159/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 158/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 157/15
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 156/15
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 155/15
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 154/15
w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 153/15
w sprawie powoływania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 152/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 151/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 150/15
w sprawie uchylenia zarządzenia wprowadzającego w życie instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 149/15
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 148/15
zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 147/15
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Liczu etap I- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej."
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 146/15
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janowie- remont dachu, sala pamięci."
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 145/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 144/15
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 143/15
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 o nazwie "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 142/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 141/15
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 140/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 139/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 138/15
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 137/15
w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 136/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 135/15
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Rakowiec
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 134/15
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 133/15
w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 25 października 2015r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 132/15
w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum gminnego zarządzonego na dzień 20 września 2015r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 131/15
w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 130/15
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 129/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 128/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 127/15
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Kwidzyn w referendum ogólnokrajowym
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 126/15
w sprawie powołania koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 125/15
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn ze względu na szkodliwe warunki pracy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 124A/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 124/15
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 123/2015
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 122/15
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r.- "Wyprawka szkolna"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 121/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 120/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 119/15
w sprawie upoważnienia Danuty Kisiel, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 118/15
w sprawie opracowania Planu Akcji Kurierskiej dla Urzędu Gminy Kwidzyn oraz organizacji rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 117/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 116/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 115/15
w sprawie konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 114/15
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Grabówko
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 113/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 112/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 111/15
w sprawie upoważnienia Pani Iwony Nowogrodzkiej- Czabaj, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działania w imieniu Wójta jako organu gminy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 110/15
w sprawie upoważnienia Pani Iwony Nowogrodzkiej - Czabaj, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działania w imieniu Wójta jako organu gminy w sprawach przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania od dłużników alimentacyjnych oświadczeń majątkowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 109/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 108/2015
w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum ogólnokrajowego i plakatów komitetów uczestniczących w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 107/2015
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 106/2015
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kwidzynie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 105/2015
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Żanety Czarnuch, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 104/2015
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 103/2015
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 102/15
w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 101/15
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn do prowadzenia czynności z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 100/15
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 99/15
w sprawie zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 98/15
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Kwidzyn znajdującego się w Rakowcu przy ul. Polnej 2
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 97/15
w sprawie polityki szkoleniowej pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzeniee Wójta Gminy Kwidzyn Nr 96/15
w sprawie sposobu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 95/15
w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kisiel, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działania w imieniu Wójta jako organu gminy wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 94/15
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "e-radośni i bezpieczni" w ramach Programu Fundacji Orange
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 93/15
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Lipianki" realizowanej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 92/15
w sprawie przeprowadzenia konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Kwidzyn znajdującego się w Rakowcu przy ul. Polnej 2
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 91/15
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla Urzędu Gminy Kwidzyn w roku 2015 w zamian za święta przypadające w sobotę
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 90/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 89/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 88/15
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 87/15
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 86/15
w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 85/15
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych o nazwie projektu: "Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej dla pompy ciepła, celem wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzewania budynków publicznych w miejscowości Korzeniewo, Gmina Kwidzyn".
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 84/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 83/15
w sprawie nieodpłatnego wypożyczania sprzętu kajakowego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 82/15
w spawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 81/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 80/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 79/15
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Ciekawe Korzeniewo i okolice" w ramach Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności "Działaj lokalnie IX"
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 78/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 77/15
z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Referacie finansowym w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 76/15
z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 75/15
z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 74/15
z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 73/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 72/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 71/15
z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2015.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 70/15
z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 62/15
z dnia 26 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Żanety Czarnuch, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 61/15
z dnia 25 marca 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych do dnia 28 lutego 2015 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 60/15
z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 59/15
z dnia 17 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Mielniczek, zatrudnionej na stanowisku Sekretarza Gminy, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 58/15
z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 57/15
z dnia 20 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 56/15
z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 55/15
z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie organizacji zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 54/15
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 53/15
z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "Doposażenie świetlicy kulturalno-oświatowej w Marezie w sprzęt kajakowy".
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 52/15
z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "Remont świetlicy kulturalno- oświatowej w miejscowości Korzeniewo".
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 51/15
z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 50/15
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 49/15
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 48/15
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Agaty Brzezińskiej, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku Kierownika Referatu podatków i opłat lokalnych, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy lub organu podatkowego
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 47/15
z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 46/15
z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 45/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bronno i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 44/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ośno i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 43/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dankowo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 42/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Górki i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 41/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Licze i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 40/15
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 39/15
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/15
w sprawie ustalenia wysokości stawek za ustanowienie służebności przesyłu
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 37/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pawlice i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 36/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rakowice i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 35/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rakowiec i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 34/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Brokowo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 33/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kamionka i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 32/15
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2015 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 31/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dubiel i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 30/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Brachlewo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 29/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tychnowy i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 28/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Gurcz i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 27/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Baldram i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 26/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Podzamcze i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 25/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pastwa i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 24/15
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 23/15
w sprawie ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 22/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Gniewskie Pole i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 21/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Lipianki i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 20/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mareza i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 19/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mareza Osiedle i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 18/15
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw w Gminie Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 17/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Szałwinek i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 16/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rozpędziny i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 15/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Obory i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 14/15
w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Stobba zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kwidzyn do działania w imieniu Wójta gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 13/15
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Budakowskiej zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Kwidzyn do działania w imieniu Wójta gminy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 12/15
zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 11/15
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 10/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Korzeniewo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 9/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Janowo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 8/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowy Dwór i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 7/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Grabówko i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 6/15
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 5/15
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 4/15
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym iw latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 3/15
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 2/15
w sprawie opracowania dla Urzędu Gminy Kwidzyn planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2015
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 1/15
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337