logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta 2019 - 2023
2021

Zarządzenie Nr 1/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Kwidzyn w 2021roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego w celu wykonywania prac związanych z przeprowadzeniem w 2020 r. powszechnego spisu rolnego na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i samorządowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2021 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia zasad otrzymania statusu opiekuna społecznego oraz zasad zwrotu przez Gminę Kwidzyn kosztów zakupu pokarmu dla wolno żyjących kotów
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonywania prac związanych z przeprowadzeniem w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na ro 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/21 Wójta gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2021
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego na rok 2021 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Kwidzyn zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł (bez podatku od towarów i usług)
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia na własność Gminy Kwidzyn pojazdu usuniętego na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lutego 2021 r.
zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie upoważnienia Pani Brygidy Formeli, zatrudnionej na stanowisku Sekretarza Gminy, do działania w imieniu Wójta Gminy Kwidzyn jako organu
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2021 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonywania prac związanych z przeprowadzeniem w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/1/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla realizacji projektu pt. Wydanie publikacji pn. "Smaki Powiśla - Powiślańskie Przetwory z Domowej Spiżarni" w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 marca 2021 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 32a/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 marca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2020/2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 kwietnia 2021 roku i dnia 24 grudnia 2021 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 marca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 maja 2021 r.
uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Olimpii Jóźwik, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 maja 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2020 rok oraz innych informacji
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 czerwca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Eureka! Z mPotęgą matematyka jest prosta!"
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 78/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia lipca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 79/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 80/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie określenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Kwidzyn, okresów, za które jest sporządzana ocena, kryteriów, na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skali ocen
Więcej »
Zarządzenie Nr 82/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn"
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lipca 2021 r.
w spawie przeprowadzenia ćwiczenia pk.
Więcej »
Zarządzenie Nr 86/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "JANTAR 2021"
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie powołania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 89/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 lipca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/21 z dnia 14 lipca 2021 r. dotyczącego przeprowadzenia ćwiczenia pk.
Więcej »
Zarządzenie nr 94/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 sierpnia 2021r.
W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2021 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 96/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 99/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 100/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie Nr 2/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie Nr 3/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2021 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. systemu kontroli zarządczej
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkól i przedszkola w przypadku ich nieobecności
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 106/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia
Więcej »
Zarządzenie Nr 107/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 września 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 108/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 września 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 109/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 września 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 110/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 września 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 111/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 112/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 września 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 października 2021 r.
w sprawie powołania komisji spośród pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn w celu dokonania oceny stanu samochodu służbowego, stanowiącego własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 115/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 października 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 116/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 117/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 października 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 118/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie upoważnienia Pani Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działań w imieniu Wójta jako organu gminy w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Więcej »
Zarządzenie Nr 119/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2021 r.
uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Iwony Nowogrodzkiej-Czabaj, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działań w imieniu Wójta jako organu gminy w sprawach przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania od dłużników oświadczeń majątkowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 120/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2021 r.
uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Joanny Jankowskiej - Gąsiorowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Więcej »
Zarządzenie Nr 122/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 123/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok
Więcej »
Zarządzenie Nr 124/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 126/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037 oraz projektu uchwały budżetowej w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 127/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 128/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program
Więcej »
Zarządzenie Nr 129/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 131/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 132/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 133/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 134/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 136/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022"
Więcej »
Zarządzenie Nr 137/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 - 2024"
Więcej »
Zarządzenie Nr 138/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 139/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedziba w Kwidzynie, ul. Sportowa 28 w postaci środków trwałych, z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółki.
Więcej »
Zarządzenie Nr 140/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 141/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 142/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 143/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 144/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Więcej »
Zarządzenie Nr 145/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
Więcej »
Zarządzenie Nr 146/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2022 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt
Więcej »
Zarządzenie Nr 147/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 148/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Kwidzyn zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł (bez podatku od towarów i usług)
Więcej »
Zarządzenie Nr 149/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 150/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 151/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 152/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 153/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 154/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 155/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2022 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 156/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 157/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 158/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2021 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337