logo
Finanse
Kontrole zewnętrzne

Sprawozdanie z kontroli DGD-422-8/19
sprawozdanie z dokonanej kontroli w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców
Więcej »
Protokół kontroli Nr WIOS-GDA 486/2019
w zakresie przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (Dz. U. z 2018 r. poz 1454 ze zm.)
Więcej »
Informacja pokontrolna Nr 54/P/1/2019/I
z kontroli realizacji projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn"
Więcej »
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 r.
Przedmiot kontroli: sprawdzenie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.) i ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.)
Więcej »
Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Zakres kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład
Więcej »
Wystąpienie pokontrolne Starosty Kwidzyńskiego z dnia 06.09.2018 r.
z kontroli prawidłowości opracowania i aktualności dokumentacji Stałego Dyżuru od dnia 1 września 2016 r. do dnia kontroli
Więcej »
Kontrola RIO 2018 r.
Więcej »
Wystąpienie pokontrolne.
Z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Kwidzynie w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od dnia 6 stycznia 2014r. do dnia 25 kwietnia 2014r.
Więcej »
Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych
z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Kwidzyn, przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od dnia 18 stycznia 2010r. do dnia 30 kwietnia 2010r.
Więcej »
Wystąpienie pokontrolne
z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Kwidzyn, przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od dnia 18 stycznia 2010r. do dnia 30 kwietnia 2010r.
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338