logo
Aktualności i ogłoszenia
Petycje

Petycja 2
Aby pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawą efektywności energetycznej - dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki - 23 kwietnia 2016 r.
Więcej »
Petycja 1
Zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta - 17 marca 2016 roku
Więcej »
Petycja 3
Utworzenie przez kierownika JST biblioteczki samorządowca w której kompletowane będę pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - 19 kwietnia 2016 roku
Więcej »
Petycja 4
Archiwizacja w zasobach Urzędu niniejszego wniosku wraz z załącznikami jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia " efektywności Energetycznej "
Więcej »
Petycja 6
Przekazanie niniejszego tekstu/petycji objętego cudzysłowem - do wszystkich podległych szkół podstawowych ( również tzw. Zespoły Szkół)
Więcej »
Petycja 7
Petycja w sprawie zamieszczenia wniosku na w Biuletynie Informacji Publicznej
Więcej »
Petycja 8
Petycja w sprawie dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych
Więcej »
Petycja 9
Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).
Więcej »
Petycja 10
O umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTOW.
Więcej »
Rozpatrzenie petycji nr 10 złożonej przez Nieformalne Towarzystwo Osob Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zmianami) - petycję pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy
Więcej »
Petycja 11
Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina) ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet - w rozumieniu dyspozycji §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.2012.526) ?
Więcej »
Petycja12
Petycja do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA"- edycja 2017
Więcej »
Petycja 13
Na mocy art. 61 Konstytucji RPw związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - Jakie działania wspierające przedsiębiorczość wykonał Kierownik JST - w przeciągu ostatnich 12 miesięcy - stosownie do wymogów art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.)? Aby nie absorbować zbytnio czasu pracy Urzędników - Wnioskodawca uzna za wystarczający opis rzeczonej aktywności - w postaci podania jednego przykładu wzmiankowanej aktywności - opisanego w formie jednego lub dwóch zdań. W trybie ww. przepisów - wnosimy o podanie danych kontaktowych Pracownika Urzędu, który w zakresie wykonywanych kompetencji - realizuje permanentnie lub sporadycznie -zadania związane ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - w ramach przedmiotowego art. 8 ust. 1 ww. Ustawy.
Więcej »
Petycja 14
O podanie danych kontaktowych Pracownika Urzędu, który w zakresie wykonywanych kompetencji - realizuje permanentnie lub sporadycznie - zadania informacyjne związane ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - w ramach przedmiotowego art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Gminy, które w uprzednio udzielonych odpowiedziach podały nam już przedmiotowe dane mogą pominąć odnośną część niniejszego wniosku.
Więcej »
Petycja 15
Celem niniejszej petycji jest aby urząd na stałe uczestniczył w przekazywaniu za pośrednictwem kanałów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorstw - przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.
Więcej »
2019 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338